Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt/adiunktka w Zakładzie Etyki w Instytucie Filozofii

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Etyki w Instytucie Filozofii. Termin zgłoszeń upływa 29 listopada 2019 r.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymagania: Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki:

Wymogi konkursowe:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia;
 2. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz gotowość do pracy organizacyjnej na Uniwersytecie;
 3. znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje anglojęzyczne;
 4. preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: etyka XVIII i XIX w., etyka chrześcijańska, etyka starożytna, etyka stosowana, etyka społeczna, aksjologia polityki i etyka polityczna;
 5. skonkretyzowane i zaawansowane plany habilitacyjne w zakresie wymienionych obszarów;
 6. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi;
 7. udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenia dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania filozofii i etyki;
 8. biegłość w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 9. uczestnictwo w projektach badawczych;
 10. udokumentowane osiągnięcia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe;
 11. działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Życiorys
 4. Autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć dotyczących publikacji naukowych, projektów badawczych i działań na rzecz popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego
 5. Wykaz publikacji
 6. Dyplom doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
 7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3, budynek 21, pokój 124.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 29 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 r. Zatrudnienie od 1 marca 2020 r.

Wszystkie składane dokumenty kandydat powinien podpisać.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2019