Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt naukowy (post-doc) do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej w ramach projektu OPUS 15 pt.: „Dynamika cyklu życiowego "żywego antybiotyku", Bdellovibrio bacteriovorus w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska. Termin składania ofert upływa 11 października 2019 roku.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych z dziedziny biochemii, biologii komórki, biologii molekularnej, biotechnologii lub stopień naukowy doktora nauk medycznych bądź chemicznych,
 • doświadczenie w pracy badawczej w zakresie:
  1. biologii molekularnej,
  2. mikrobiologii,
  3. zaawansowanych technik mikroskopii;
 • mile widziane będzie doświadczenie w pracy z Bdellovibrio bacteriovorus;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (Kandydatka/Kandydat powinien być pierwszym autorem przynajmniej jednej pracy opublikowanej w czasopiśmie z listy JCR);
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz słownictwa naukowego, pozwalająca na swobodne korzystanie z literatury fachowej;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • umiejętność samodzielnej oraz zespołowej pracy, kreatywność i dyspozycyjność.

Opis zadań:

Adiunkt będzie zatrudniony w ramach projektu OPUS 15 pt.: „Dynamika cyklu życiowego „żywego antybiotyku”, Bdellovibrio bacteriovorus w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, UWr).

Celem projektu jest zbadanie jednego z podstawowych, a zarazem kluczowych procesów komórkowych – procesu replikacji chromosomu B. bacteriovorus w trakcie wzrostu
w peryplazmie modelowej bakterii Escherichia coli. Planowane również jest przeprowadzenie analizy cyklu komórkowego B. bacteriovorus w bakteriach chorobotwórczych, które jako szczególnie niebezpieczne dla ludzi, znalazły się na liście Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO). Chcemy zbadać czy cykl komórkowy tej drapieżnej bakterii zależy od rodzaju komórki gospodarza. Otrzymane wyniki w istotny sposób poszerzą naszą wiedzę na temat replikacji chromosomu bakteryjnego i przybliżą do wykorzystania B. bacteriovorus jako alternatywy dla istniejących antybiotyków.

Typ konkursu NCN: OPUS 15 – NZ
Termin składania ofert: 11 października 2019 r., 15:00
Forma składania ofert: dowolna
Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na okres 2 lat z możliwością przedłużenia (bez konkursu) do 36 miesięcy
 • wynagrodzenie: 10 000 PLN (brutto brutto) na miesiąc
 • zatrudnienie od – 15 października/4 listopada 2019 roku

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr,
 2. życiorys,
 3. spis publikacji,
 4. przynajmniej 1 opinia pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora o osiągnięciach w dotychczasowej pracy naukowej. Podanie danych kontaktowych przynajmniej 2 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora, które mogą poświadczyć, że Kandydatka/Kandydat ma wymagane doświadczenie.

Osoby spoza Uczelni ponadto składają:

 1. opinię z dotychczasowego miejsca pracy,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. 3 fotografie,
 4. list motywacyjny,
 5. kopię dyplomu doktorskiego,

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.11 w terminie do 11 października 2019 r. w godz. 9:00-15:00.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej nina.giemza@uwr.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 14/22 października, 2019 r. do godz. 10:00.

tel. kontaktowy: 71 375 29 66

Pytania merytoryczne proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu – jolanta.zakrzewska-czerwinska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

2 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 3 Wrz 2019