Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli / Wydarzenia

Adiunkt naukowy (post-doc) w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, w Statucie UWr oraz w wytycznych Narodowego Centrum Nauki.

Zatrudnienie na okres 12 miesięcy od dnia 1 października 2019, finansowane ze środków  NCN na realizację projektu w ramach konkursu OPUS.

Wymagania stawianie osobom zainteresowanym  udziałem w konkursie

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o Ziemi lub nauk technicznych.*
 2. Doświadczenie pracy w środowisku Linux; umiejętność programowania (R lub Fortran). Zaletą będzie doświadczenie w pracy z modelem WRF lub WRF-Chem.
 3. Udokumentowana znajomość programów GIS (np. ARC-GIS) oraz pakietu statystycznego R.
 4. Swoboda i doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych w języku angielskim.

* Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.
Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonym przez Radę NCN, w konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Opis zadań:

Post-doc będzie zatrudniony w ramach projektu: “Poprawa wyników modelowania jakości powietrza przez zastosowanie metod ensamble (PoLand Air Quality Ensamble – PLAQUE)”. Wymagane będzie prowadzenie aktywnej działalności naukowo-badawczej w tematyce związanej z projektem (szczegóły dostępne u kierownika projektu, dr hab. Macieja Kryza, prof. UWr) oraz współpraca z kierownikiem projektu i zespołem zaangażowanym w jego realizację.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów:

 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora UWr;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
  do pobrania ze strony: https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/
 • krótki autoreferat, zawierający zwięzłą informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach oraz o zainteresowaniach naukowych;
 • spis publikacji;
 • co najmniej jeden list polecający;
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora lub uchwałę Rady Wydziału/Instytutu potwierdzającą jego uzyskanie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn.zm”

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie: 6 000 PLN (brutto brutto)
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy.
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy: październik 2019

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr
ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Post-doc ZKiOA”  oraz dodatkowo na adres e-mail maciej.kryza@uwr.edu.pl

Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 sierpnia 2019 r.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, mogą zostać zaproszeni przez  komisję konkursową na rozmowę kwalifikacyjną.

Nie odsyłamy złożonych dokumentów.

                                                              

Na podaniu  należy dopisać :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dodane przez: Aurelia Przyborska

18 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 18 Lip 2019