Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt (post-doc) do Zakładu Cytobiochemii

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Cytobiochemii w ramach projektu SONATA BIS zatytułowanego: „Molekularne mechanizmy selektywności względem błonowych lipidów sygnałowych: kwas fosfatydowy i ceramido-1-fosforan”, kierowanego przez dra hab. Aleksandra Czogalla. Termin składania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 01.10.2019 na 24 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie: biochemia, biofizyka, biotechnologia lub pokrewnych dyscyplinach;
 2. zainteresowania naukowe związane z biochemią i biofizyką komórki, biologią molekularną, przekazywaniem sygnału w komórkach, błonami biologicznymi, nowotworzeniem;
 3. znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, klonowania molekularnego, ekspresji białek w systemach bakteryjnych oraz ich oczyszczania;
 4. doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych;
 5. wyróżniający dorobek naukowy;
 6. dobra opinia z poprzednich miejsc studiów i pracy;
 7. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca kontakty z naukowcami z innych krajów oraz przygotowanie publikacji.

*Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonym przez Radę NCN, w konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Opis zadań: 

Udział w projekcie SONATA BIS 8 pt.: „Molekularne mechanizmy selektywności względem błonowych lipidów sygnałowych: kwas fosfatydowy i ceramido-1-fosforan”, którego kierownikiem jest dr hab. Aleksander Czogalla, obejmujący:

 • planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu zrozumienie mechanizmów modulacji wiązania się peryferyjnych białek błonowych z lipidami sygnałowymi;
 • codzienną pracę w laboratorium naukowym i harmonijną współpracę z innymi pracownikami, doktorantami oraz studentami;
 • analizę otrzymanych danych;
 • przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Opis założeń projektu

W ostatnich latach radykalnie zmieniło się spojrzenie na błony biologiczne i rolę jaką odgrywają lipidy w funkcjonowaniu komórek. Cząsteczki lipidów to nie tylko pasywne elementy strukturalne tworzące bariery w postaci dwuwarstwy, ale mogą by także cząsteczkami biorącymi czynny udział w przekazywaniu sygnału. Do ostatniej z wymienionych grup należą m.in. kwas fosfatydowy (PA) i ceramido-1-fosforan (C1P). Są to nietypowe lipidy błonowe o stożkowym kształcie molekularnym, co wiąże się z ich tendencją do zaburzania struktur planarnych charakterystycznych dla błon biologicznych i generowania zakrzywień i odkształceń. Drugą charakterystyczną cechą obu lipidów jest ich negatywny ładunek wypadkowy, którego wartość jest zależna od pH w fizjologicznym zakresie. Pomimo podobieństwa strukturalnego, każdy z wymienionych lipidów odgrywa inną rolę w komórce, a w niektórych przypadkach mogą nawet być antagonistami względem siebie. Co więcej, mnogość procesów komórkowych, w których lipidy te są zaangażowane sugeruje, że muszą istnieć mechanizmy molekularne pozwalające na precyzyjną kontrolę ich aktywności. W tym miejscu nasuwa się pytanie o zachowanie specyficzności podczas procesów rozpoznawania wspomnianych lipidów przez cząsteczki efektorowe. Jest to szczególnie interesujące w perspektywie istnienia subpopulacji każdego z lipidów różniących się między sobą pod względem długości i stopnia nasycenia ich łańcuchów acylowych. Kluczową do rozwikłania kwestią jest określenie w jaki sposób subtelne różnice strukturalne pomiędzy PA i C1P oraz ich subpopulacjami mogą wpływać na zachowanie się cząsteczek lipidowych w błonach biologicznych, a tym samym na interakcje z białkami efektorowymi. Odzwierciedleniem tych różnic mogą być odmienne funkcje biologiczne. Kolejne zasadnicze pytanie dotyczy potencjalnej funkcji tych lipidów (wraz z ich białkami efektorowymi) jako molekularnych przełączników wrażliwych na subtelne zmiany wewnątrzkomórkowego pH. Istotnym zagadnieniem jest też potencjalny wpływ innych cząsteczek sygnałowych, takich jak jony wapnia, na proces rozpoznania PA lub C1P przez białka peryferyjne, co stanowiłoby kolejny poziom sprzężeń łączących różne kaskady sygnałowe w komórce. Pytania te stały się podwaliną prezentowanego projektu. W poszukiwaniu odpowiedzi na nie proponujemy użycie modelowych systemów błonowych, takich jak monowarstwy lipidowe na granicy faz woda-powietrze oraz pęcherzyki lipidowe o różnej średnicy. Takie podejście eksperymentalne gwarantuje zachowanie pełnej kontroli nad parametrami kluczowymi przy identyfikowaniu molekularnych podstaw mechanizmów odpowiedzialnych za procesy rozpoznawania lipidów sygnałowych. Przewidujemy badania interakcji lateralnych PA i C1P z cholesterolem. Ostatni z wymienionych jest postrzegany jako główny modulator właściwości fizycznych błon komórkowych, który pełni także kluczową rolę w procesach formowania domen błonowych (tzw. tratw lipidowych), które stanowią strukturalne i funkcjonalne platformy o różnorodnym znaczeniu fizjologicznym. Badania nad selektywnym wiązaniem reprezentatywnych białek peryferyjnych do błon lipidowych zawierających PA lub C1P w różnym kontekście lipidowym i w odmiennych warunkach eksperymentalnych pozwolą na wyjaśnienie potencjalnego związku pomiędzy zachowaniem się lipidów różnych subpopulacji w błonie, a ich dostępnością/rozpoznawalnością przez białka efektorowe. W trakcie realizacji projektu powinniśmy także uzyskać informacje o tego typu zależnościach w perspektywie stopnia uporządkowania błony oraz jej grubości. Aktualny obraz komórkowych procesów przekazywania sygnału z udziałem lipidów jest w dużym stopniu niekompletny. Realizacja proponowanego projektu pozwoli zapełnić pewne luki w tej materii poprzez dostarczenie szczegółowego opisu mechanizmów zawiadujących procesami rozpoznania molekularnego cząsteczek lipidów przez białka. Zarówno PA jak i C1P należą do cząsteczek kluczowych w regulacji szlaków fizjologicznych komórki. Ze względu na podobieństwa strukturalnego należałoby się spodziewać dużego stopnia konwergencji funkcjonalnej obu lipidów, jednak w rzeczywistości mamy do czynienia z zupełnie odwrotną sytuacją. Z tego względu rozszyfrowanie mechanizmów molekularnych pozwalających na selektywne rozpoznawanie każdego z tych lipidów przez białka efektorowe jest kluczowe do zrozumienia wielu szlaków sygnałowych i dotychczas nieznanych poziomów ich regulacji. Należy się spodziewać, że wiedza ta może w przyszłości znaleźć zastosowanie przy projektowaniu nowych strategii terapeutycznych.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do kierownika jednostki, JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. list motywacyjny;
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub deklaracja uzyskania stopnia przed terminem rozpoczęcia pracy;
 6. informacja o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;
 7. nazwiska i adresy co najmniej trzech byłych przełożonych lub współpracowników, którzy mogą udzielić informacji o kandydacie;
 8. certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka;

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.11, w terminie do 31.08.2019 r. w godz. 9:00 – 15:30.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zorganizowania przesłuchania kandydatów w terminie do 6 września 2019 r. w siedzibie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

12 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 12 Lip 2019