Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 października 2019 roku do 21 stycznia 2020 roku.

Warunki jakie winien spełniać kandydat:
Stanowisko przeznaczone jest dla kandydata posiadającego stopień doktora nauk humanistycznych lub nauk społecznych w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych

 • kandydat musi posiadać dyplom doktora nauk humanistycznych lub doktora nauk społecznych w zakresie psychologii
 • udokumentowane badania i publikacje z zakresu psychologii
 • doświadczenie dydaktyczne z zakresu psychologii ogólnej, neuropsychologii, metod diagnozy
 • inicjatywa i skuteczność w zakresie zdobywania grantów
 • dyspozycyjność
 • dobra znajomość języka angielskiego

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne
 5. wykaz publikacji
 6. opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora

„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2019 roku.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Maciej Kryś

2 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 2 Sie 2019