Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia 2019 r.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymagania: Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki:

Wymogi konkursowe:

 • stopień doktora nauk ekonomicznych (preferowana specjalność: ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel zagraniczny, biznes międzynarodowy),
 • tytuł magistra ekonomii,
 • biegła znajomość języka angielskiego (C1, najchętniej potwierdzona certyfikatem), gotowość prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
 • wiedza, dorobek naukowy oraz kwalifikacje metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu teorii ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, global economic governance, ekonomiki integracji europejskiej (polityki przedmiotowe oraz horyzontalne), regionalizmu handlowego, ekonomiki handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych oraz korporacji transnarodowych, bezpieczeństwa ekonomicznego, zrównoważonego rozwoju.
 • sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych (omówione w autoreferacie; zob. niżej).

Warunki dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych,
 • doświadczenie organizacyjne,
 • bardzo dobra znajomość innego poza angielskim języka obcego.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 • Podanie,
 • Wykaz dotychczasowych publikacji,
 • Odpis dyplomu doktorskiego,
 • Odpis dyplomu magisterskiego,
 • Życiorys (maks. 2 strony),
 • Autoreferat na temat dotychczasowych osiągnięć oraz planów rozwoju naukowego (maks. 4 strony standardowego maszynopisu),
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3, budynek 21, pokój 124.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 5 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 r. Zatrudnienie od 1 marca 2020 r.

Wszystkie składane dokumenty kandydat powinien podpisać.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

5 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 5 Lis 2019