Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Termin zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 ze zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: ogólne i szczegółowe prawo podatkowe, definicje pojęć prawnych w prawie podatkowym, prawo bankowe, prawo rynków finansowych, prawo dewizowe, prawo celne

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru badawczego prawa finansowego oraz finansów publicznych, w tym w szczególności prawa podatkowego (ogólnego oraz szczegółowego), publicznego prawa bankowego i prawa rynków finansowych, prawa celnego oraz prawa dewizowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru badawczego prawa finansowego oraz finansów publicznych na kierunkach: prawo, administracja i ekonomia,
 • biegła znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • znajomość terminologii prawniczej języka niemieckiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (udokumentowane publikacjami) z obszarów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem definiowania pojęć w prawie podatkowym oraz międzynarodowego prawa podatkowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań prawnoporównawczych (udokumentowane obcojęzycznymi publikacjami) z zakresu prawa podatkowego,
 • posiadanie co najmniej 3 publikacji naukowych w czasopismach punktowanych znajdujących się na obowiązującym do 2018 roku wykazie czasopism naukowych ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • doświadczenie w pracy w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe (granty i inne).

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  konkurs.wpae@uwr.edu.pl do dnia 23.08.2019 r.  wpisując temat wiadomości: Adiunkt KPF.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do końca września 2019 r.

Na podaniu proszę dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

The Dean

of the Faculty of Law, Administration and Economics

of Wroclaw University

announces a call

for the position of Assistant Professor

in the Department of Financial Law

at the Faculty of Law, Administration and Economics

of Wroclaw University

The call is open for those who comply with the requirements of Law on Higher Education (Dz. U. No. 2018., poz. 1668).

Applicants should submit the following:

·         a letter of application addressed to the Chancellor of Wrocław University,

·         CV,

·         personal data form https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

·         a summary of scientific and educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,

·         a list of scientific publications, description of educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,

·         a copy of the PhD diploma,

·         at least one letter of reference including information about the applicant’s academic, educational and organizational record,  written by an associate professor or a professor in the area which the applicant is interested in or a related area.

Keywords: general and specific tax law, definitions of legal concepts in tax law, banking law, the law of financial markets, Customs and Foreign Exchange Law

Description:

–        experience in conducting didactic classes in the area of ​​researching financial law and public finances, including in particular tax law (general and specific), public banking law and the law of financial markets, customs and foreign exchange law,

–       experience in having classes with students in the area of financial law and public finance in the fields of law, administration and economics,

–       fluent knowledge of the Polish language to to enable having classes with student,

–       knowledge of German legal terminology,

–       experience in conducting scientific research (documented in publications) in the areas of tax law, with particular emphasis on defining concepts in tax law and international tax law,

–       experience in conducting comparative legal research (documented in foreign language publications) in the field of tax law,

–       at least three scientific publications in scientific journals included in the list of scientific journals published by the Polish Minister of Science and Higher Education – in force until 2018,

–       experience in working in the editorial committee of a scientific journal,

–       experience in obtaining funds for scientific research (grants and other).

The documents should be sent in the electronic form only (with documents’ scans attached) to the following address: konkurs.wpae@uwr.edu.pl no later than 23rd August, 2019, with the message title “Adiunkt KPF”.

Selected candidates will be asked to submit relevant the documents in paper form. We reserve the right to answer only selected candidates’ applications. The results of the competition shall be announced no later than 30th September, 2019.

Please write on the letter: „I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of organising and conducting the competition procedure and sharing information on its results. I acknowledge that the University of Wrocław (Uniwersytet Wrocławski), pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, is the controller of my personal data. I am aware that data submission is voluntary, however, necessary to implement the objectives for which the data have been collected (in accordance with the Act of 10 May 2018 on personal data protection, Journal of Laws of 2018, item 1000)”.

Dodane przez: Anna Przygocka

8 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Sie 2019