Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Badań Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymagania: Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki:

Wymogi konkursowe:

 1. Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych  w dyscyplinie nauk o polityce.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.
 3. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
 4. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarach: samorząd terytorialny i administracja publiczna, planowanie i zarządzanie projektami społecznymi i zespołem projektowym, analityka społeczna.
 5. Doświadczenie i umiejętności w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych.
 6. Doświadczenie i umiejętności w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów społecznych realizowanych we współpracy z administracją publiczną lub organizacjami pozarządowymi.
 7. Posiadanie znacznego dorobku naukowego.
 8. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Życiorys
 4. Autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć dotyczących   publikacji naukowych, projektów badawczych, projektów społecznych i działań na rzecz popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego
 5. Wykaz publikacji
 6. Dyplom doktora nauk społecznych  w dyscyplinie nauk o polityce.
 7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3, budynek 21, pokój 124.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 12 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 r. Zatrudnienie od 1 marca 2020 r.

Wszystkie składane dokumenty kandydat powinien podpisać.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

11 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 11 Paź 2019