Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Biochemii

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Biochemii. Termin składania zgłoszeń upływa 13 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2019 r. (zastępstwo)

Od Kandydatki/Kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora biochemii, biotechnologii, nauk biologicznych lub pokrewnych dyscyplin;
 2. doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, podstawowa znajomość metod biologii molekularnej, dodatkowym plusem będzie znajomość technik pracy związanych z hodowlami komórkowymi oraz mikroskopią fluorescencyjną;
 3. umiejętność samodzielnej pracy, kreatywność i dyspozycyjność;
 4. doświadczenie dydaktyczne w zakresie biochemii, biofizyki lub biotechnologii;
 5. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 6. znajomość języka angielskiego oraz słownictwa naukowego, pozwalająca na swobodne korzystanie z literatury fachowej.

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

 1. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr
 2. życiorys
 3. spis publikacji
 4. 2 opinie pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora o osiągnięciach w dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Osoby niezatrudnione w UWr dodatkowo składają:

 1. opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny
 4. kopię dyplomu doktorskiego

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.11, w terminie do 13 września 2019 r. w godz. 9:00 – 15:30.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zorganizowania przesłuchania kandydatów w dniu 16 września 2019 r. w siedzibie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

1 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 22 Sie 2019