Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Adiunkt w Zakładzie Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2018 r.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (Dz. U. Nr. 164, poz., 1365 z 2005 z późn. zm.).

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

  1. Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych.
  2. Posiadać doświadczenie i osiągnięcia badawcze (potwierdzone publikacjami) w zakresie syntezy i modyfikacji powierzchni nanocząstek luminescencyjnych.
  3. Posiadać doświadczenie w stosowaniu metod fizykochemicznych w badaniach strukturalnych.
  4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z chemii nieorganicznej.
  5. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność pisania projektów badawczych.

2. Doświadczenie we współpracy naukowej krajowej i zagranicznej.

Zgłoszenie na   konkurs powinno zawierać:

1. Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

2. Życiorys naukowy.

3. Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań).

4. Krótkie omówienie planów badawczych na okres 3 lat.

5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

W podaniu proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r.

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane w Sekretariacie Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, p. 205 w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r (e-mail: dziekan@chem.uni.wroc.pl).

Dodane przez: Anna Trzeciak

4 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 4 Cze 2018