Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Neutrin

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalności: fizyka cząstek elementarnych. Termin zgłoszeń upływa 2 września 2019 r.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie: fizyka

Okres zatrudnienia: od 1 października 2019 r.

Wymagania od kandydata:

Kandydat powinien:

 • wykazać się dorobkiem naukowym z fizyki cząstek elementarnych
 • mieć kwalifikacje by prowadzić zajęcia dla studentów specjalności Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe

Preferowani będą kandydaci (każdy podpunkt równorzędnie):

 • mający doktorat z fizyki teoretycznej
 • mający doświadczenie w pracy w dziedzinie fizyki neutrin
 • będący specjalistami w metodach obliczeniowych i/lub symulacjach w fizyce cząstek elementarnych

Zaakceptowany kandydat stanie się członkiem grupy badawczej uczestniczącej w neutrinowym eksperymencie oscylacyjnym T2K, zajmując się symulacjami Monte Carlo. Do jego obowiązków należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 godz/rok. Kandydat spoza Polski musi w ciągu roku opanować język polski w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku.

Kandydaci mają złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 4. Wykaz publikacji naukowych.
 5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 6. Dwie opinie o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub będącą uznanym specjalistą w tematyce badawczej kandydata.
 7. Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).
 8. Pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz, U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pok. 404, do dnia 2 września 2019 r. Informacje: jsobczyk@ift.uni.wroc.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 września 2019 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

Dodane przez: Danuta Skrajna-Jakóbczyk

24 Cze 2019

ostatnia modyfikacja: 24 Cze 2019