Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej. Termin zgłoszeń upływa 4 września 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2019 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;
 • wykształcenie logopedyczne;
 • udokumentowana praktyka logopedyczna (co najmniej pięcioletnia);
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie z uwzględnieniem socjolektu naukowego;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu językoznawstwa w uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim;
 • dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa i logopedii;
 • doświadczenie w pracach organizacyjnych.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,
 7. dyplom doktora nauk humanistycznych,
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin na I stopniu studiów filologii polskiej w zakresie językoznawstwa lub logopedii,
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław.

Termin składania podań upływa:  04.09.2019 r. o  godz.12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  16.09.2019 r. *

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

*   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Dziekan Wydziału Filologicznego

Dodane przez: Aleksandra Kowalska

29 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 29 Lip 2019