Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli / Pracownicy

Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Biotechnologii w ramach projektu NCN, Opus - NZ1 pt: „Organizacja przestrzenna chromosomu podczas sporulacji Streptomyces - wpływ na podziały komórkowe, segregację chromosomów, przeżywalność i kiełkowanie zarodników” ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z dnia 113 ust. 1, 2 i 3  Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin składania ofert: 24.10.2019

Początek zatrudnienia do ustalenia

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii lub biologii molekularnej
 2. doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biologii molekularnej oraz mikrobiologii
 3. doświadczenie naukowe zdobyte w trakcie stażu zagranicznego
 4. umiejętność prezentacji własnych dokonań
 5. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe: 

 1. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym
 2. Preferowane doświadczenie w hodowlach i modyfikacjach genetycznych Streptomyces, mutagenezie transpozonowej lub/i analizach transkrypcyjnych i mikroskopowych

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie prowadziła badania w ramach projektu.  Celem badawczym będzie poznanie roli białek zaangażowanych w organizację chromosomu Streptomyces. Realizacja projektu obejmie zastosowanie mutagenezy transpozonowej, konstrukcje zmodyfikowanych szczepów Stretpomcyes venezuelae oraz analizę ich fenotypu, między innymi przy pomocy poklatkowej mikroskopii fluorescencyjnej.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr
 2. życiorys
 3. spis publikacji
 4. 2 opinie pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora o osiągnięciach w dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Osoby spoza Uczelni ponadto składają:

 1. opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny
 4. kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. F. Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.09) w godz. 9.00-15.00 w terminie do 24.10.2019 r. Dokumenty można składać w formie elektronicznej  na adres dagmara.jakimowicz@uwr.edu.pl

Pytania merytoryczne proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu – dagmara.jakimowicz@uwr.edu.pl; tel. kontaktowy: 71 375 29 26

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań. Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Marta Kołodziejczak

4 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 4 Paź 2019