Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INA – zgłoszenia do 23.08.2019 r.

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta na okres roku akademickiego 2019/2020

w Zakładzie Prawa Administracyjnego

w Instytucie Nauk Administracyjnych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 ze zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, prawo budowlane, prawo wyznaniowe i kanoniczne

 Warunki jakie powinien spełniać kandydat

Kandydat powinien legitymować się stopniem doktora nauk prawnych. Powinien specjalizować się w zakresie prawa administracyjnego, posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa administracyjnego. Powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w tym zakresie, a także w zakresie prawa budowlanego, wyznaniowego i kanonicznego. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego, języka angielskiego oraz języka niemieckiego z uwagi na współpracę naukową z Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften, Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  konkurs.wpae@uwr.edu.pl  do dnia 23.08.2019 r.  wpisując temat wiadomości: Adiunkt  ZPA.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do końca września 2019 r.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

The Dean

of the Faculty of Law, Administration and Economics

of Wroclaw University

announces a call

for a position of teaching assistant during the academic year 2019/2020

in the Section of Administrative Law

Institute of Administrative Studies

at the Faculty of Law, Administration and Economics

of Wroclaw University

The call is open for those who comply with the requirements of Law on Higher Education (Dz. U. No. 2018., poz. 1668).

Applicants should submit the following:

 • a letter of application addressed to the Chancellor of Wrocław University,
 • CV,
 • personal data form

https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

 • a summary of scientific and educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,
 • a list of scientific publications, description of educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,
 • a copy of the PhD diploma,
 • at least one letter of reference including information about the applicant’s academic, educational and organizational record, written by an associate professor or a professor in the area which the applicant is interested in or a related area.

Keywords: administrative law, local government law, construction law, canon law, ecclesiastical law.

 The applicant should hold a doctor’s degree in law. He/she should also specialize and possess scientific accomplishments in the field of administrative law. Additionally, the applicant should also possess teaching experience in the field of administrative law, construction law, canon law and ecclesiastical law.

The candidate should also be fluent in the Polish language, English language and German language, enabling scientific cooperation with the Zentrum für Rechts- und Verwaltungs- wissenschaften, Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg.

 The documents should be sent in the electronic form only (with documents’ scans attached) to the following address: konkurs.wpae@uwr.edu.pl no later than 23rd  August , 2019, with the message title “Adiunkt ZPA”.

Selected candidates will be asked to submit relevant the documents in paper form.We reserve the right to answer only selected candidates’ applications. The results of the competition shall be announced no later than 30th September, 2019.

Please write on the letter: „I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of organising and conducting the competition procedure and sharing information on its results. I acknowledge that the University of Wrocław (Uniwersytet Wrocławski), pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, is the controller of my personal data. I am aware that data submission is voluntary, however, necessary to implement the objectives for which the data have been collected (in accordance with the Act of 10 May 2018 on personal data protection, Journal of Laws of 2018, item 1000)”.

Dodane przez: Anna Przygocka

1 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 1 Sie 2019