Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Chemii

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019 roku.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie chemii.
 2. Posiadać doświadczenie i osiągnięcia badawcze (potwierdzone publikacjami) w obszarze zastosowania metod spektroskopowych i chemometrycznych do celów analitycznych.
 3. Posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie zastosowań informatyki w chemii.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność przygotowania projektu badawczego.
 2. Doświadczenie we współpracy naukowej krajowej i zagranicznej.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys naukowy.
 3. Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań).
 4. Krótkie omówienie planów badawczych na okres 3 lat.
 5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

W podaniu proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane w Sekretariacie Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, p. 205 (e-mail: dziekan@chem.uni.wroc.pl) do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się 10 września 2019 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2019 r.

Dodane przez: Anna Trzeciak

23 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 23 Lip 2019