Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Biofizyki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki. Termin składania zgłoszeń upływa 13 września 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2019 r. (zastępstwo)

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych w zakresie biochemii lub biotechnologii
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 3. doświadczenie dydaktyczne
 4. preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, biochemii sinic i roślin
 5. umiejętność prezentacji własnych dokonań
 6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe: 

 1. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym w przypadku Cudzoziemców.
 2. Znajomość technik biologii molekularnej, oczyszczania i analizy białek (Rubisco, białek chaperonowych w tym biorących udział w składaniu Rubisco – białek RbcX i RAF), technik krystalograficznych, pracy z materiałem roślinnym i sinicowym (hodowla, transformacja), znajomość procesu fotosyntezy – struktury i funkcje zaangażowanych w ten proces białek.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr
 2. życiorys
 3. spis publikacji
 4. 2 opinie pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora o osiągnięciach w dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Osoby spoza Uczelni ponadto składają:

 1. opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny
 4. kopię dyplomu doktorskiego lub magisterskiego

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.11, w terminie do 13 września 2019 r. w godz. 9:00 – 15:30.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zorganizowania przesłuchania kandydatów w terminie do 16 września 2019 r. w siedzibie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

1 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 22 Sie 2019