Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biotechnologii Białek. Termin zgłoszeń upływa 9 września 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3  Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 października 2019 r.

Od kandydata wymagane są:

 1. tytuł magistra nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 3. doświadczenie dydaktyczne w zakresie biotechnologii, struktury i funkcji białka, enzymologii
 4. preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biologii komórki w szczególności z czynnikami wzrostu fibroblastów oraz ich receptorami, znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, nadprodukcja białek w systemie bakteryjnym i ssaczym, oczyszczanie białek z użyciem technik chromatograficznych, selekcje białek z zastosowaniem techniki phage display, koniugacja białek z cytostatykami, analiza fizykochemiczna białek
 5. umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum krajowym lub międzynarodowym
 6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

 1. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr
 2. życiorys
 3. spis publikacji
 4. 2 opinie pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora o osiągnięciach w dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Osoby niezatrudnione w UWr dodatkowo składają:

 1. opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny
 4. kopię dyplomu magisterskiego

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.11 – w terminie do 9 września 2019 r. w godz. 9:00 – 15:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 września 2019 r. do godz. 10:00, tel. kontaktowy: 71 375 29 66

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zorganizowania przesłuchania kandydatów w terminie do 16 września 2019 r. w siedzibie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

9 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 9 Sie 2019