Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2019 r.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Preferowani do zatrudnienia będą kandydaci spełniający następujące kryteria:

 • tytuł magistra mikrobiologii lub stopień doktora nauk biologicznych;
 • wykazujący się wiedzą i doświadczeniem w pracy badawczej w zakresie mikrobiologii i akaroentomologii;
 • posiadający doświadczenie w badaniach laboratoryjnych, szczególnie w zakresie hodowli i identyfikacji grzybów entomopatogennych, metod molekularnych (PCR) oraz identyfikacji kleszczy;
 • posiadający osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami (co najmniej jedna publikacja z listy A MNiSW) i/lub czynnym udziałem w krajowych i/lub zagranicznych konferencjach naukowych;
 • posiadający doświadczenie dydaktyczne w zakresie mikrobiologii środowiska, edukacji środowiska, środowiskowych zagrożeń zdrowia;
 • po zatrudnieniu kandydat będzie prowadził badania w dyscyplinie nauki biologiczne.

W/w kryteria są zgodne z aktualnymi potrzebami w realizacji zadań dydaktycznych i prowadzonych tematów badawczych w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
2) życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć, naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
5) wykaz publikacji naukowych,
6) odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytuł magistra lub stopnia naukowego doktora,
7) opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego,
8) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych UWr
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

Termin składania dokumentów: do 19 sierpnia 2019 r. (nie decyduje data stempla pocztowego)
Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 września 2019 r.
Zatrudnienie od 1 października 2019 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zorganizowania przesłuchania kandydatów w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych.

Wydział Nauk Biologicznych nie odsyła złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: ziemba@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dodane przez: Marta Filistowicz

18 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 18 Lip 2019