Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Historii Dawnej Literatury Polskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Dawnej Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej. Termin zgłoszeń upływa 4 września 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2019 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 • posiadanie tytułu magistra filologii polskiej (praca magisterska w zakresie literaturoznawstwa),
 • dorobek naukowy zaświadczony publikacjami i referatami wygłoszonymi na konferencjach literaturoznawczych, w tym międzynarodowych,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu analizy tekstu w uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka zachodnioeuropejskiego,
 • udział w projektach badawczych,
 • komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z potrzebami IFP: wykształcenie zwiększające kompetencje w zakresie badań humanistycznych i interdyscyplinarnych, zainteresowania badawcze o charakterze interdyscyplinarnym, kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć z analizy tekstu dotyczących utworów z różnych epok, współpraca międzynarodowa poświadczona publikacjami.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,
 7. dyplom magistra filologii polskiej,
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie analizy tekstu dla studentów filologii polskiej oraz autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin, konwersatorium, dla studentów kultury i praktyki tekstu,
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław.

Termin składania podań upływa: 04.09.2019 r. o  godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.09.2019 r. *

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

*  Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Dziekan Wydziału Filologicznego

Dodane przez: Aleksandra Kowalska

29 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 29 Lip 2019