Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie  z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2019 r. Zatrudnienie na czas określony.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii włoskiej lub kierunku pokrewnego;
 2. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa włoskiego;
 3. sprecyzowane plany rozwoju naukowego;
 4. doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka włoskiego jako obcego oraz kultury włoskiej, w tym praca dydaktyczna w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim;
 5. gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka włoskiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ;
 6. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w środowisku uniwersyteckim;
 7. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Italianistyki i potrzebami IFR: znajomość języka włoskiego na poziomie odpowiadającym natywnemu; zainteresowania badawcze w zakresie historii literatury włoskiej XX-XXI wieku w kontekście porównawczym; doświadczenie w zakresie redakcji językowej tekstów naukowych w języku włoskim.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu magisterskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. informację o  planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 8. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez uczonego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej (z wyłączeniem promotora pracy magisterskiej i/lub rozprawy doktorskiej);
 9. program zajęć o charakterze monograficznym z zakresu literaturoznawstwa włoskiego dla studentów italianistyki (30 godzin ćwiczeń lub konwersatorium na I stopniu studiów);
 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 11. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III. Dokumenty należy złożyć do 13 września 2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Bp. Nankiera 4, 50–140 Wrocław.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 września 2019 r.*

V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dodane przez: Adam Biernacki

14 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 14 Sie 2019