Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej w Instytucie Filologii Polskiej. Termin składania podań upływa 4 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2019 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 • posiadanie tytułu magistra w zakresie filologii polskiej (praca magisterska w zakresie literaturoznawstwa);
 • dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, dotyczący w szczególności literatury i kultury popularnej oraz literatury dla dzieci i młodzieży;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim zajęć z zakresu literaturoznawstwa, zwłaszcza z zakresu literatury i kultury popularnej;
 • udział w projektach badawczych;
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę inne kompetencje i umiejętności kandydata mieszczące się w profilu badawczym i dydaktycznym Zakładów IFP: Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej, Historii Literatury Romantyzmu oraz Edytorstwa, w szczególności doświadczenie edytorskie (w tym w zakresie redakcji tekstów naukowych); doświadczenie w zakresie redakcji i moderacji stron internetowych i ich treści; doświadczenie w zakresie organizowania procesów redakcyjnych.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,
 7. dyplom magistra filologii polskiej,
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin na II stopniu studiów filologii polskiej w zakresie literatury popularnej lub społecznego funkcjonowania literatury.
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

Termin składania podań upływa: 04.09.2019 r. o godz.12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.09.2019 r.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Dodane przez: Aleksandra Kowalska

30 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Lip 2019