Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Termin zgłoszeń upływa 9 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie tytułu magistra w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;
 2. dorobek naukowy zaświadczony publikacjami w zakresie projektowania komunikacji lub pokrewnym;
 3. udział w projektach badawczych oraz udokumentowany udział w konferencjach naukowych;
 4. znajomość języka angielskiego;
 5. znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
 6. doświadczenie organizacyjne i projektowe w zakresie projektowania komunikacji;
 7. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: doświadczenie związane z prowadzeniem badań jakościowych i ilościowych, znajomość programów statystycznych, znajomość aktualnego stanu wiedzy na temat metod badania komunikacji, znajomość współczesnych teorii komunikacji i metod ich operacjonalizacji, zainteresowania naukowe związane z problematyką content design oraz creative writing. zainteresowania badawcze z obszaru nauk o kulturze, znajomość nowoczesnych metod dydaktyki uniwersyteckiej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
 6. spis publikacji naukowych;
 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
 8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu projektowania komunikacji lub pokrewnego;
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej do 09.09.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, 50–383 Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.09.2019 r.*

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Dodane przez: Łukasz Wierszyłło

2 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 7 Sie 2019