Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Teorii i Historii Książki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1668).

Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1 października 2019 r.

Warunki konkursu:

 1. posiadanie tytułu magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub magistra filologii polskiej,
 2. dorobek naukowy poświadczony publikacjami w zakresie teorii książki w kontekście nowych mediów,
 3. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej z obszaru kultury książki oraz technik cyfrowych w zakresie tworzenia i przechowywania zbiorów,
 4. udział w projektach badawczych lub organizacji konferencji ogólnokrajowych,
 5. znajomość języka angielskiego,
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Teorii i Historii Książki IINiB UWr: posiadanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu bibliologii i medioznawstwa.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 5. wykaz publikacji naukowych,
 6. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra,
 7. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę, zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej,
 8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godz. z zakresu współczesnej teorii badań nad książką w kontekście nowych mediów (przedmiot opcyjny dla II roku studiów licencjackich kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe),
 9. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 10. inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy złożyć do 12.09.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.09.2019 r.*

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dodane przez: Izabela Jaraszek

7 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 7 Sie 2019