Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Asystent w Zakładzie Teorii Literatury

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania podań upływa 4 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2019 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 • posiadanie tytułu magistra w zakresie filologii polskiej (praca magisterska z zakresu literaturoznawstwa),
 • dorobek naukowy zaświadczony publikacjami i referatami wygłoszonymi na konferencjach w zakresie teorii literatury i krytyki literackiej,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z obszaru teorii literatury w uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim,
 • doświadczenie w redagowaniu zeszytów czasopism naukowych lub naukowych książek zbiorowych,
 • udział w projektach badawczych,
 • biegła znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka zachodnioeuropejskiego,
 • komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z potrzebami IFP oraz profilem badawczym i dydaktycznym Zakładu Teorii Literatury: prowadzenie badań wykorzystujących nowe metodologie humanistyczne i doświadczenie w ich aplikacji w dydaktyce; doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej, doświadczenie w tłumaczeniu obcojęzycznych publikacji naukowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,
 7. dyplom magistra filologii polskiej,
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin dla studentów II stopnia filologii polskiej – konwersatorium wykorzystujące nowe metodologie humanistyczne,
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

Termin składania podań upływa: 04.09.2019 r. o godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.09.2019 r. *

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Dodane przez: Aleksandra Kowalska

30 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Lip 2019