Strona używa plików cookies więcej

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 • aksjologia mediów i komunikacji (ze szczególnym uwzględnieniem etyki dziennikarskiej i PR)
 • relacje pomiędzy mediami a polityką, literaturą, muzyką i kulturą
 • systemy medialne ze szczególnym uwzględnieniem UE, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch
 • statystyczny obraz języka mediów
 • media lokalne (zwłaszcza na Dolnym Śląsku)
 • media w perspektywie socjologicznej
 • powołanie i zawód dziennikarza
 • teoria komunikacji
 • teoria PR, CI i reklamy
 • perswazja w perspektywie retorycznopragmatycznej
 • systemowa teoria mediatyzacji systemów funkcyjnych
 • film jako medium
 • komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa (na przykładzie relacji polsko- -niemieckich)
 • opinia publiczna i dyskurs publiczny w mediach
 • krytyka literacka i krytyka kultury​

INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

 • teoria książki i innych środków przekazu
 • teoria i historia bibliologii
 • teoria i metodologia nauki o bibliotece
 • teoria, historia, metodologia nauki o informacji
 • kultura czytelnicza, informacyjna, medialna
 • historia kultury książki
 • bibliotekarstwo historyczne i współczesne
 • ocena i wartościowanie dokumentów
 • komunikacja piśmiennicza – pismo, język, tekst
 • zarządzanie informacją
 • bibliometria, webometria, informetria​

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ​

 • teoria, praktyka oraz dydaktyka przekładu
 • przekład artystyczny: literackie, audiowizualne
 • przekład specjalistyczny oraz poświadczony
 • przekład pisemny oraz ustny
 • język w biznesie język w prawie oraz język w komunikacji profesjonalnej
 • dramat modernistyczny i współczesny w języku angielskim
 • dwudziestowieczna powieść brytyjska i pisarstwo autobiograficzne
 • anglojęzyczna literatura dziecięca
 • powojenna powieść amerykańska
 • literatura mniejszości etnicznych w USA
 • psycholingwistyka
 • lingwistyka porównawcza
 • lingwistyka antropologiczna
 • metaforyka kognitywna
 • perspektywy w kształceniu nauczycieli języków obcych
 • problemy kształcenia językowego uczniów z dysfunkcjami
 • nauczanie wymowy języka angielskiego z perspektywy badań nad uzdolnieniami językowymi

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

 • historia literatury niemieckojęzycznej od początków po współczesność
 • historia kultury krajów niemieckojęzycznych od początków po współczesność
 • historia języka niemieckiego
 • językoznawstwo ogólne i porównawcze
 • lingwistyka stosowana
 • śląskoznawstwo
 • socjologia życia literackiego
 • estetyka i teoria literatury
 • dydaktyzacja literatury
 • glottodydaktyka
 • skandynawistyka
 • translatoryka
 • germanistyka interkulturowa
 • stosunki kulturowe polski z Niemcami, Austrią i Szwajcarią
 • gender studies

INSTYTUT STUDIÓW KLASYCZNYCH, ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH

 • geografia antyczna
 • liryka grecka i jej recepcja
 • komedia attycka
 • historiografia grecka okresu klasycznego i hellenistycznego
 • badania nad literaturą grecką epoki hellenistycznej
 • epigramat grecki, rzymski i jego recepcja
 • rytuały magiczne starożytnego Bliskiego Wschodu
 • retoryka grecka
 • język grecki – badania nad fonetyką i etymologią
 • badania nad średniowieczną i renesansową literaturą łacińską
 • Biblia – przekłady antyczne
 • wzajemne kontakty cywilizacji helleńskiej i indyjskiej
 • ikonografia jako źródło poznania dzieł literackich
 • greckie piśmiennictwo medyczne
 • historia kultury nowożytnej Grecji
 • kultura starożytnych i współczesnych Indii
 • antropologia kulturowa starożytnej Grecji
 • historia i kultura starożytnej Arabii
 • zbieranie i wydawanie fragmentów autorów antycznych​

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ​

 • historia gatunków, tematów, motywów, idei i symboli w literaturze
 • literatura polska w kontekście europejskim
 • edycje krytyczne tekstów literackich
 • polska literatura współczesna – kierunki, tematy, motywy
 • polska literatura emigracyjna
 • literatura i kultura popularna, dziecięca i ludowa
 • literatura wobec innych dziedzin kultury
 • teatr polski – historia i współczesność
 • polska twórczość filmowa
 • metodologia i język badań literackich
 • zagadnienia języka artystycznego
 • teoria i praktyka przekładu
 • dzieje literaturoznawstwa polskiego
 • lingwistyka kulturowa
 • problemy komunikacji językowej i dyskursu publicznego
 • język polski jako obcy
 • kognitywna teoria języka
 • logopedia
 • kształcenie literackie i językowe w szkole
 • społeczna i kulturalna historia Żydów w Polsce​

INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

 • językoznawstwo romańskie
 • dzieje literatur i kultur romańskich
 • metodyka nauczania języków romańskich
 • badania porównawcze: językowe, literackie, kulturowe (polsko-romańskie, romańsko-polskie, romańsko-romańskie)
 • teoria tekstu i komunikacji​

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

 • badania nad literaturą i kulturą narodów słowiańskich
 • wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich
 • literatura kobieca w kulturach narodów słowiańskich
 • problematyka tanatologiczna w literaturach słowiańskich
 • zagadnienia modernizmu w literaturach i kulturach narodów słowiańskich
 • zagadnienia współczesnych literatur słowiańskich
 • rosyjska literatura nieoficjalna i emigracyjna
 • wyraz i zdanie w językach słowiańskich – opis, konfrontacja, przekład
 • badania konfrontatywne języków słowiańskich
 • językowy obraz świata we współczesnych językach słowiańskich​
 • jednostki języka w komunikacji międzykulturowej
 • słowotwórstwo konfrontatywne języków słowiańskich
 • słowiańska frazeologia i paremiologia​

KATEDRA FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU​

 • związki między Śląskiem a Niderlandami
 • analiza konfrontatywna języka niderlandzkiego i polskiego
 • technologie informacyjne w glottodydaktyce
 • dawna literatura niderlandzka (do XVIII w.)
 • niderlandzkie starodruki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • współczesna literatura niderlandzka (XIX- -XXI w.)
 • recepcja literatury niderlandzkiej w Polsce
 • paremiologia języka niderlandzkiego
 • kolokacje i frazeologizmy w języku niderlandzkim
 • zapożyczenia z języka niderlandzkiego
 • literatura w języku afrikaans i literatura kolonialna​