Strona używa plików cookies więcej

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ

– badanie właściwości powierzchni metali, półprzewodników, tlenków oraz układów adsorpcyjnych ciało stale/ciało stałe, ciecz/ciało stałe, adsorbat molekularny/ciało stałe;
– badanie składu chemicznego, struktury atomowej i elektronowej przy użyciu elektronowych metod spektroskopowych;
– badanie morfologii  powierzchni fazy skondensowanej w środowisku ultrawysokiej próżni, w cieczach lub powietrzu, przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii próbnikowej;
– badanie strukturalnych i termodynamicznych właściwości materii za pomocą efektu Mössbauera i anihilacji pozytonów;
– badanie właściwości materiałów dielektrycznych metodami dielektrycznymi, optycznymi i spektroskopowymi;
– badanie rekonstrukcji powierzchni ciał stałych, zarodkowania, wzrostu kryształów, epitaksji, przejść fazowych nanostruktur metali i stopów bimetalicznych, dyfuzji powierzchniowej, segregacji i desorpcji termicznej;
– badanie mechanizmu wzrostu adsorbatów oraz samoorganizacji, oddziaływania atomów  i molekuł na krystalicznych powierzchniach;
– badanie fizykochemicznych właściwości powierzchni materiałów atrakcyjnych technologicznie i materiałów modelowych – modyfikacja tych właściwości przez warstwy adsorpcyjne;
– badanie właściwości układów niskowymiarowych;
– teoretyczne badania struktury elektronowej i atomowej powierzchni ciał stałych, procesów powierzchniowych (adsorpcji, utleniania i katalizy) oraz formowania nanokontaktów metal/molekuła/półprzewodnik;
– badanie procesów nauczania i uczenia się fizyki. Komputerowe wspomaganie nauczania fizyki.

INSTYTUT ASTRONOMICZNY

– asterosejsmologia gwiazd pulsujących wczesnych typów widmowych,
– fotometryczna zmienność gwiazd: identyfikacja modów oscylacji, modelowanie atmosfer gwiazdowych,
– badanie gromad gwiazdowych (otwartych i kulistych),
– poszukiwanie gwiazd zmiennych w obserwacjach własnych, satelitarnych oraz w masowych przeglądach fotometrycznych,
– spektroskopia gwiazdowa i synteza widmowa,
– wyznaczanie parametrów gwiazd podwójnych.”

INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ

– badanie oddziaływań neutrin z jądrami i nukleonami w obszarze energetycznym 1 GeV
– tworzenie generatora Monte Carlo NuWro
– badanie czynników postaci nukleonów
– statystyczna analiza danych
– transport w ośrodkach porowatych, gaz sieciowy Boltzmanna, obliczeniowa mechanika płynów
– ekonofizyka, szeregi czasowe, macierze losowe, opóźnione sprzężenie zwrotne
– numeryczne modele fizyki statystycznej, perkolacja
– podstawy mechaniki kwantowej
– teoria splątania
– układy otwarte
– dekoherencja
– podstawy mechaniki statystycznej
– deformacje struktur algebraicznych
– algebry Clifforda w elektrodynamice
– hipoteza Riemanna a fizyka
– deformacje symetrii czasoprzestrzennych
– fale grawitacyjne
– fizyka neutrin
– grupy i supergrupy kwantowe
– konforemne teorie pola
– kosmologia relatywistyczna i kwantowa
– kwantowa grawitacja
– metody geometryczne i algebraiczne w mechanice i teorii pola
– teoria twistorów i supertwistorów
– fizyka ultrarelatywistycznych zderzeń jonów ciężkich
– fizyka gwiazd zdegenerowanych i supernowych