Strona używa plików cookies więcej

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ

– Badanie właściwości powierzchni metali, półprzewodników, tlenków oraz układów adsorpcyjnych ciało stale/ciało stałe, ciecz/ciało stałe, adsorbat molekularny/ciało stałe;
– Badanie składu chemicznego, struktury atomowej i elektronowej przy użyciu elektronowych metod spektroskopowych;
– Badanie morfologii  powierzchni fazy skondensowanej w środowisku ultrawysokiej próżni, w cieczach lub powietrzu, przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii próbnikowej;
– Badanie strukturalnych i termodynamicznych właściwości materii za pomocą efektu Mössbauera i anihilacji pozytonów;
– Badanie właściwości materiałów dielektrycznych metodami dielektrycznymi, optycznymi i spektroskopowymi;
– Badanie rekonstrukcji powierzchni ciał stałych, zarodkowania, wzrostu kryształów, epitaksji, przejść fazowych nanostruktur metali i stopów bimetalicznych, dyfuzji powierzchniowej, segregacji i desorpcji termicznej;
– Badanie mechanizmu wzrostu adsorbatów oraz samoorganizacji, oddziaływania atomów  i molekuł na krystalicznych powierzchniach;
– Badanie fizykochemicznych właściwości powierzchni materiałów atrakcyjnych technologicznie i materiałów modelowych – modyfikacja tych właściwości przez warstwy adsorpcyjne;
– Badanie właściwości układów niskowymiarowych;
– Teoretyczne badania struktury elektronowej i atomowej powierzchni ciał stałych, procesów powierzchniowych (adsorpcji, utleniania i katalizy) oraz formowania nanokontaktów metal/molekuła/półprzewodnik;
– Badanie procesów nauczania i uczenia się fizyki. Komputerowe wspomaganie nauczania fizyki.

INSTYTUT ASTRONOMICZNY

– asterosejsmologia gwiazd pulsujących wczesnych typów widmowych,
– fotometryczna zmienność gwiazd: identyfikacja modów oscylacji, modelowanie atmosfer gwiazdowych,
– badanie gromad gwiazdowych (otwartych i kulistych),
– poszukiwanie gwiazd zmiennych w obserwacjach własnych, satelitarnych oraz w masowych przeglądach fotometrycznych,
– spektroskopia gwiazdowa i synteza widmowa,
– wyznaczanie parametrów gwiazd podwójnych.”

INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ

– badanie dynamiki złożonych układów fizycznych i ekonomicznych (ekonofizyka)