Strona używa plików cookies więcej

INSTYTUT BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

 • biologia molekularna, genetyka i fizjologia modelowego organizmu eukariotycznego drożdży Saccharomyces cerevisiae
 • biologia molekularnej odpowiedzi komórkowej na stres, w tym mechanizm oporności na arsen i antymon
 • regulacja ekspresji genów w warunkach stresowych
 • mechanizmy wykrywania i przekazywania sygnałów o stresie
 • mechanizmy regulacji cyklu komórkowego i naprawy DNA podczas stresu
 • morfogeneza roślin
 • tworzenie wzorów okresowych w ontogenezie roślin
 • hormonalna i genetyczna regulacja różnicowania tkanek przewodzących
 • struktura merystemów apikalnych
 • zjawisko izolacji i łączności symplastowej
 • epigenetyczna kontrola morfogenezy i fenotypowej plastyczności roślin
 • regulacja asymilacji mineralnych form azotu
 • identyfikacja i charakterystyka białek błonowych zaangażowanych w pobieranie składników mineralnych   oraz w procesy detoksykacji komórek roślinnych   w warunkach stresów abiotycznych
 • wpływ metali ciężkich na rośliny
 • miogeneza porównawcza
 • oogeneza cytologiczna oraz struktury jajników bezkręgowców, w tym: organizacja jajników (badania porównawcze) , struktura, funkcja i mechanizmy powstawania gron komórek płciowych, mechanizmy różnicowania nabłonka folikularnego w jajnikach owadów, organizacja komórek jajowych pajęczaków,

INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

 • ekologia, systematyka, filogeografia, cytogenetyka i etologia ryb, płazów, gadów i ssaków
 • praktyczne aspekty ochrony gatunków zagrożonych, w tym szczególnie płazów i gadów
 • badania terenowe
 • ekologia behawioralna
 • biologia, ekologia i ochrona wybranych gatunków ptaków i nietoperzy
 • historia naturalna
 • faunistyka
 • biologia konserwatorska
 • ewolucja zespołów lądowych kręgowców neogenu i czwartorzędu Polski oraz środkowej i wschodniej Europy
 • paleoekologia i historia rozmieszczenia zwierząt
 • makro- i mikromorfologia szczątków kostnych
 • kopalne DNA czwartorzędowych kręgowców
 • badania nad filogenezą, systematyką i zoogeografią zwierząt bezkręgowych, głównie owadów
 • teoretyczne aspekty ewolucji komórki Eukaryota
 • morfologia i sekwencyjność stadiów przedimaginalnych
 • eksperymenty hybrydyzacyjne testujące status gatunkowy i pokrewieństwo opisywanych taksonów
 • biologia konserwatorska i ochrona przyrody
 • zróżnicowanie i struktura zbiorowisk roślinnych
 • rozmieszczenie, biologia, ekologia i taksonomia wybranych grup roślin, porostów, śluzowców, mszaków i grzybów
 • tworzenie i wdrażanie innowacyjnych metod w zakresie ochrony przyrody i środowiska

INSTYTUT GENETYKI I MIKROBIOLOGII

 • fotodynamiczna inaktywacja szczepów bakteryjnych
 • liposomy w leczeniu zakażeń wywołanych przez wielolekooporne szczepy bakterii
 • przekazywanie genów oporności na leki z Klebsiella pneumoniae do Salmonella sp.
 • oporność na leki w badaniach szczepów bakteryjnych
 • terapia fagowa
 • monitoring środowiskowy hematofagicznych stawonogów
 • ekologia kleszczy i przenoszonych przez nie patogenów
 • monitoring biologiczny komarów
 • zastosowanie technik GIS w mapowaniu danych środowiskowych
 • biofizyka, fizykochemia i biochemia błon komórkowych
 • oddziaływania białko–lipid w naturalnych i modelowych komórkowych strukturach błonowych
 • struktura, własności i zastosowania agregatów lipidowych
 • genetyka i fizjologia drożdży
 • analiza strukturalna i funkcjonalna nowych genów i ich produktów
 • molekularne mechanizmy oporności
 • komórek eukariotycznych na inhibitory
 • aktywność biologiczna związków chemicznych metali w aspekcie poszukiwania nowych fungicydów
 • heterologiczna ekspresja obcych genów w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae.
 • udział struktur powierzchniowych bakterii Gram-ujemnych w warunkowaniu poziomu ich wrażliwości     na bakteriobójcze działanie układu dopełniacza
 • mimikra molekularna
 • otrzymywanie (bio)nanokompozytów
 • zastosowanie materiałów polimerowych modyfikowanych nanocząsteczkami
 • struktury powierzchniowe bakterii jako czynniki modulujące efektywność cytolitycznego działania surowicy
 • biologia i taksonomia helmintów
 • monitoring pasożytniczy środowiska
 • środowiskowe uwarunkowania parazytoz
 • immunologiczne i ekologiczne aspekty oddziaływań pasożyt–żywiciel
 • rola drobnych gryzoni w krążeniu pasożytów w środowisku
 • metody mikrobiologiczne w ochronie zdrowia i środowiska

KATEDRA BIOLOGII CZŁOWIEKA

 • badania populacji pradziejowych
 •  biologiczne i kulturowe aspekty zachowań ludzkich
 •  antropologia kliniczna
 •   wzrost oraz dojrzewanie dzieci i młodzieży w zależności   od zmiennych środowiskowych

KATEDRA BIORÓŻNORODNOŚCI I TAKSONOMII EWOLUCYJNEJ

 • systematyka i taksonomia bezkręgowców, w szczególności stawonogów
 • morfologia stadiów    przedimaginalnych owadów
 • faunistyka i zoogeografia   stawonogów
 • badania bioróżnorodności obszarów   chronionych lub o szczególnych    walorach przyrodniczych.

KATEDRA EKOLOGII, BIOGEOCHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • biogeochemia pierwiastków śladowych
 •  chemiczna ekologia roślin wodnych i lądowych
 •  bioindykacja skażeń chemicznych    środowiska
 •  ekologiczne podstawy ochrony roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem
 •  matematyczny opis zjawisk    ekologicznych
 •  działania w zakresie ochrony środowiska

KATEDRA FIZJOLOGII I NEUROBIOLOGII MOLEKULARNEJ

 •     makromolekularna organizacja metabolizmu energetycznego     nowotworów
 •     regulacja apoptozy i cyklu komórkowego     przez enzymy glikolizy i glikoneogenezy
 •     modulacja transmisji prądów synaptycznych GABAergicznych     i glutaminergicznych
 •     modulacja plastyczności synaptycznej    przez komórki astrogleju

PRACOWNIA BIOLOGII LASU

 • badania biologii lasów ze   szczególnym uwzględnieniem    pierwotnych fragmentów    Puszczy Białowieskiej
 • terenowe obserwacje procesów   zachodzących w lasach
 • badania ekologii, zachowania    i ewolucji organizmów leśnych

MUZEUM PRZYRODNICZE

 • ornitologia, ichtiologia, entomologia,
 • malakologia
 • gromadzenie i opracowywanie kolekcji roślinnych i zwierzęcych
 • ochrona przyrody
 • fitosocjologia
 • ekologia grzybów makroskopowych

OGRÓD BOTANICZNY

 • kultury tkankowe
 • aktywna ochrona roślin
 • nowe odmiany roślin ozdobnych