Strona używa plików cookies więcej

Od połowy XX wieku zjawiska bilingwizmu i kontaktu językowego stały przedmiotem ożywionych dyskusji językoznawców. Ten obszar badań jest również szeroko omawiany w odniesieniu do polskiej dwujęzyczności zarówno w Polsce, jak i za granicą

W ostatnim czasie rozwój badań w tej dziedzinie wiąże się ze wzrostem liczby dwujęzycznych rodzin polskich, co z kolei stanowi skutek przystąpienia Polski do UE w 2004 r. i ożywienia procesów migracji. Obecnie rodziny z dwujęzycznym doświadczeniem mieszkają za granicą lub migrują z powrotem do Polski. Coraz więcej naukowców bada zagadnienia z tym związane w różnych środowiskach językowych i społecznych, w których polszczyzna jest jednym z języków uczestniczących w akcie komunikacji. Analizy nad dwujęzycznością prowadzi się w ramach różnych podejść teoretycznych i na podstawie niezwykle zróżnicowanego i bogatego materiału badawczego.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie problemami dotyczącymi polskiej dwujęzyczności w Polsce i na świecie zaprosiliśmy zarówno badaczy, jak i nauczycieli, reprezentujących różne dziedziny i pracujących z osobami bilingwalnymi, na międzynarodową konferencję organizowaną przez Instytuty Filologii Polskiej oraz Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie to stanowiło okazję do dyskusji, wymiany spostrzeżeń, wyników badań naukowych i prezentacji praktycznych rozwiązań programów edukacyjnych w kontekście różnych aspektów polskiej dwujęzyczności.

Międzynarodowa Konferencja Dwujęzyczność w Polsce i za granicą odbyła się w dniach 24-25 maja 2019 r. W Instytucie Filologii Polskiej w samym sercu Wrocławia. Wzięli w niej udział badacze z różnych obszarów wiedzy, a przedstawione referatów poruszały następujące tematy związane z polską dwujęzycznością w Polsce i za granicą:

  • Polski jako język odziedziczony
  • Akwizycja języka u dzieci dwujęzycznych w Polsce i za granicą
  • Lingwistyka kontaktu (przełączanie kodów, interferencja, zapożyczenia itp.)
  • Edukacja dwujęzyczna
  • Językowy obraz świata osób dwujęzycznych
  • Psychologiczne aspekty dwujęzyczności
  • Badania kognitywne nad dwujęzycznością
  • Społeczno-kulturowe aspekty dwujęzyczności
  • Logopedia w pracy z dziećmi dwujęzycznymi
  • Język polskich migrantów