Strona używa plików cookies więcej

O NAS

CENTRUM TRANSKULTUROWYCH STUDIÓW POSTTOTALITARNYCH powstało 1 marca 2015 roku w oparciu o działania Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami IFS, kierowanej przez dr hab. Agnieszkę Matusiak, prof. UWr, oraz Pracowni Studiów Postkolonialnych IFA Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowanej przez dr Dorotę Kołodziejczyk. W latach 2015-2020 działało pod nazwą Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych.

Centrum w istocie swej stanowi międzynarodową kognitywną sieć badawczą, dążącą w perspektywie interdyscyplinarności i transkulturowej komparatystyki różnych dyscyplin humanistyki do horyzontalnego połączenia rozproszonej postimperialnej refleksji naukowej (dekolonialnej, postkolonialnej, neoimperialnej etc.) nad dyskursami posttotalitarnymi w kulturach i literaturach krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum powstało jako odpowiedź na lukę we współczesnej humanistyce, świadczącą o asymetrii między zachodnim a środkowo-, wschodnio- i południowo-wschodnioeuropejskim dyskursem naukowym w obszarze studiów postimperialnych i posttotalitarnych.

Nadrzędnym zadaniem CTSP jest pobudzenie innowacyjnego myślenia w akademickim środowisku humanistyki krajów byłego obszaru sowieckiej zależności oraz wzmocnienie efektu synergii tak w płaszczyźnie wymiany myśli teoretycznej, jak i najlepszych praktyk badawczych na miarę wyzwań XXI wieku, w których świetle studia kulturowe w obszarze styku ze studiami posttotalitarnymi i postimperialnymi należą współcześnie do najbardziej progresywnie rozwijających się dyscyplin humanistycznych.

Próbie namysłu nad tak wyabstrahowanym obszarem naukowym sprzyjają realizacje konkretnych programów i projektów badawczych, opartych o transfer myśli naukowej pod postacią organizacji okrągłych stołów, paneli dyskusyjnych, seminariów, wykładów oraz konferencji naukowych, jak też publikacji, mających na celu promowanie wiedzy o kulturze, nauce, historii, społeczeństwie posttotalitarnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Bogusław Bakuła, Prof. dr Vitaly Chernetsky,
prof. dr hab. Hanna Gosk, prof. dr hab. Benedikts Kalnačs,
prof. Marko Pavlyshyn, prof. dr hab. Oleksandr Pronkevych, dr Dorota Kołodziejczyk (koordynatorka projektów).

KIEROWNIK CSPP: dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr

KONTAKT:

Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych

ul. Pocztowa 9

53-313 Wrocław

tel. (71) 375 45 78 lub (71) 375 45 55

e-mail: agnieszka.matusiak@uwr.edu.pl