Strona używa plików cookies więcej

ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), art. 79 ust. 7a i 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 695 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

 1. W Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje organizacja roku akademickiego2020/2021 ustalona Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem § 7 niniejszego zarządzenia.
 2. Organizacja zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, powinna,w miarę możliwości, uwzględniać możliwość poszerzania kształcenia w formie hybrydowej i stacjonarnej wraz z postępem szczepień i spadkiem liczby zakażeń. O możliwości prowadzenia poszczególnych typów zajęć w trybie hybrydowym lub stacjonarnym informują komunikaty Rektora. Decyzję o uruchomieniu zajęć w trybie hybrydowym lub stacjonarnym podejmują Dziekani kierując się możliwościami utrzymania reżimu epidemicznego.
 3. W zakresie warunków organizacji dydaktykiw semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021stosuje się przepisy zarządzenia Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 oraz zarządzenia Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim, o ile przepisy niniejszego zarządzenia nie stanowią inaczej.
 4. W zakresie warunków organizacji dydaktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 należy uwzględnić takżekomunikat Nr …/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

§2.

 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma E_EDU, Office 365 i inne) prowadzonesą w tej formie do ich zakończenia zaliczeniem lub egzaminem. Decyzję o sposobie i formie zaliczenia lub egzaminu podejmuje Dziekan, jeśli prowadzący wnioskuje o inną formę niż ta, zgodnie z którą były prowadzone zajęcia. Dziekan podejmując tę decyzję, uwzględnia każdorazowo zakres ograniczeń wprowadzonych w Uniwersytecie, wynikający z obowiązujących regulacji wewnętrznych.
 2. Formy zaliczania zajęć i egzaminów powinny umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się opisanych w sylabusach przedmiotów.
 3. Co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem egzaminu powiadamia się studentów,doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych o jego formie i narzędziach informatycznych, które będą wykorzystane do jego przeprowadzenia.
 4. Prowadzone zdalnie ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty, laboratoriapowinny być zaliczane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, a egzaminy w terminach sesji.
 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodąDziekana, terminy zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust.4 mogą być przesunięte na terminy późniejsze, nie dalej jednak niż do końca sesji poprawkowej.
 6. Zaprzygotowanie i przeprowadzenie zaliczenia przedmiotu lub egzaminu odpowiada prowadzący zajęcia/egzaminator.
 7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwa jest zdalna weryfikacja efektów uczenia się studenta, doktoranta lub słuchacza, należy umożliwić mu ponowne podejście do zaliczenia lub egzaminu w trybie zdalnym lub zorganizować zaliczenie lub egzaminw trybie stacjonarnym. W przypadku powtórnego niezrealizowania egzaminu zdalnego z przyczyn technicznych wyznacza się egzamin w trybie stacjonarnym. Dziekan na wniosek egzaminatora określa sposób, miejsce i czas przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem zasad reżimu epidemicznego (egzamin stacjonarny). Podejście do dodatkowych zaliczeń i egzaminów, o których mowa w niniejszym przepisie nie będzie traktowane jako termin poprawkowy.
 8. W przypadku, gdy więcej niż połowa zajęć wychowania fizycznego  była realizowana zdalnie, prowadzący zajęcia wychowania fizycznego potwierdza realizację zajęć zaliczeniem bez wpisywania oceny.

§3.

 1. Dla zdalnego przeprowadzenia egzaminu można wykorzystywać technologię informatyczną zapewniającą kontrolę jego przebiegu i rejestrację.
 2. Rejestrację przebiegu egzaminu może prowadzić tylko egzaminator.
 3. Nagranie może służyć jedynie jako materiał dowodowy w przypadku złożenia przez studenta wniosku o komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez niego wyników uczenia się.
 4. Egzaminator kasuje nagranie po upływie14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania oceny z egzaminu lub zaliczenia.
 5. Dla celów dowodowychnależy przechowywać w jednostce dokumentacjępotwierdzającą realizację efektów uczenia się złożoną z zestawu pytań, listy obecności, arkuszy odpowiedzi studentów na pytania wraz z końcowym wynikiem. Przechowywanie dokumentacji powinno być zgodne z zasadami archiwizacji prac zaliczeniowych lub egzaminacyjnych studentów.

§4.

 1. Student składa pracę w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemieantyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, z uwzględnieniem zasady określonej w  ust. 2.
 2. Student dostarcza pracę dyplomową w formie papierowej, w terminie późniejszym,nie później jednak niżprzed odbiorem dyplomu ukończenia studiów.

§5

 1. Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem technologii, o której mowa w § 3 ust. 1.
 2. Przebieg egzaminu dyplomowego prowadzonego zdalniemoże być rejestrowany w formie nagrania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub osobę przez niego  wskazaną. O rozpoczęciu nagrywania przewodniczący komisji informuje studenta oraz wszystkich członków komisji.
 3. Protokół egzaminu dyplomowego prowadzonego zdalnie sporządza sięw oparciu o przeprowadzony egzamin lubna podstawie nagrania, o którym mowa w ust. 2, jeśli egzamin był rejestrowany.
 4. Nagranie przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej do momentu wystawienia dyplomu ukończenia studiów,nie dłużej jednak niż 30 dni od daty egzaminu, po czym nagranie kasuje.

§6.

 1. Na wniosek absolwenta, złożony elektronicznie ze studenckiego adresu poczty elektronicznej dziekanat wystawia oraz wysyła:
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów – wysyłka drogą pocztową lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru,
 • skan zaświadczenia o ukończeniu studiów – wysyłka drogą elektroniczną na studencki adres e-mail absolwenta,
 • odpis dyplomu – wysyłka drogą pocztową lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru z możliwością osobistego odbioru dyplomu po wygaśnięciu epidemii.
 1. Osobisty odbiór dyplomu przezabsolwenta możliwy jest wyłącznie po złożeniu przez niego stosownego wniosku przy użyciu studenckiego adresu poczty elektronicznej, w umówionym terminie.

§7.

 1. Stosując się do zasad, o których mowa w § 1 ust. 2, Dziekan podejmuje decyzje w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021, w szczególności o charakterze praktycznym (laboratoria, ćwiczenia, pracownie, zajęcia terenowe, praktyki itp.) niemożliwych do realizacji z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania.
 2. Dziekan, na wniosek opiekuna praktyk, podejmuje decyzję o zaliczeniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. Zaliczenie praktyki może odbyć się na podstawie kart praktyk zawodowych dostarczonych drogą elektroniczną opiekunowi praktyki.
 3. W przypadku gdy w przebiegu dotychczas odbywanej praktyki zrealizowane zostały zakładane efekty uczenia się, możliwe jest skrócenie czasu jej trwania.
 4. W przypadku zapewnienia realizacji zaplanowanych efektów uczenia się dopuszcza się możliwość zorganizowania alternatywnych form realizacji praktyki.
 5. Praktykę można przenieść na późniejszy termin realizacji lub następny rok, o ile nie wpłynie to na cykl kształcenia, a w szczególności na termin ukończenia studiów.
 6. W przypadku przeniesienia realizacji praktyk lub innych zajęć dydaktycznych, które ze względu na stan epidemii i brak możliwości zrealizowania efektów uczenia się,  nie mogły odbyć się w semestrze zimowym 2020/2021, na następny semestr lub rok akademicki, rada wydziału, stosownie do  35 Regulaminu Studiów w Uniwesytecie Wrocławskim, może dodatkowo określić minimalne warunki zaliczenia semestru (roku), w tym minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS będących podstawą zaliczenia semestru (roku).
 7. Terminy realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, mogą być planowane poza bazową organizacjądanego semestru roku akademickiego 2020/2021, nie później jednak niż do dnia 30 września 2021
 8. Onowych terminach planowanych zajęć, o których mowa w ust. 1 i 5, należy powiadomić studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych do dnia 15 lutego 2021
 9. Podejmując decyzje, o których mowa w ust. 1, należy w pierwszej kolejności uwzględnić potrzeby realizacji programu na ostatnich latach studiów.
 10. W odniesieniu do kształcenia doktorantów zadania, o których mowa w ust. 1 wykonują, w porozumieniu zDziekanem, kierownicy studiów doktoranckich i kolegiów Szkoły Doktorskiej, a w przypadku studiów podyplomowych ich kierownicy.

§8.

 1. W związku z niemożnością przeprowadzenia części zajęć w danym semestrze  roku akademickiego 2020/2021 z powodu pandemii zezwala się na przesunięcie ich realizacji na kolejny semestr lub kolejny rok akademicki w ramach zmian w organizacji planu zajęć.
 2. Decyzje w sprawach,o których mowa w ust. 1, podejmują odpowiednio Dziekan, kierownik kolegium Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych.
 3. Informacje o  zmianach wplanie studiów podaje się do wiadomości studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych i nauczycielom akademickim za pośrednictwem poczty elektronicznej i przez ogłoszenie ich na stronie internetowej jednostki prowadzącej studia bez zbędnej zwłoki.

§9.

 1. W zależności od zmian w sytuacji epidemicznej ograniczenia w zakresiewarunków organizacji dydaktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 mogą podlegać zmianie. Decyzję w tym zakresie, w toku procesu dydaktycznego, podejmuje Rektor. Zdalna forma weryfikacji efektów uczenia się, mimo ewentualnego powrotu do form stacjonarnych, powinna pozostawać jako dostępna alternatywa w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

R E K T O R