Strona używa plików cookies więcej

Polska w czerwonej strefie. Studenci w akademikach. Właśnie jak to życie w akademiku będzie wyglądało. Przeczytajcie komunikat rektora w tej sprawie. Właśnie się ukazał. Najważniejsze elementy za niego – poniżej.

W związku z rosnącą liczbą zdiagnozowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce i innych państwach w Europie oraz wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń przepisów zabezpieczających przed rozwojem epidemii, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i zachowania bezpieczeństwa zamieszkiwania w domach studenckich, od dnia 22 października 2020 r. do odwołania wprowadza się w domach studenckich:

RYGOR SANITARNY:

 • częsta dezynfekcja rąk, bezwzględne zachowanie odległości co najmniej
  1,5 m pomiędzy spotykającymi się osobami, bezwzględne zakrywanie nosa i ust w trakcie kontaktu w przestrzeniach wspólnych, zakaz gromadzenia się;
 • ograniczenie kontaktów między mieszkańcami domów studenckich do minimum;
 • ograniczenia w korzystaniu z pomieszczeń ogólnodostępnych, częste wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcja powierzchni;

pomieszczenia wspólne (kuchnie, aneksy kuchenne, pralnie) są wyposażone w płyn do dezynfekcji powierzchni. Mieszkaniec domu studenckiego przed opuszczeniem pomieszczenia, po zakończeniu korzystania ze sprzętu, jest zobowiązany do dezynfekcji powierzchni, z którymi miał kontakt, w tym: blat, włączniki, poręcze, klamki, przyciski pralek, pokrętła kuchenek itp.

ORGANIZACJA: spotkania organizacyjne wyłącznie zdalnie.

OGÓLNE WARUNKI:

 • ograniczenie kwaterowania, zakaz odwiedzin, ograniczenia w zakresie opuszczania domów studenckich;
 • zakaz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy domami studenckimi oraz gromadzenia się w pokojach mieszkalnych;
 • jeżeli mieszkaniec domu studenckiego:
  a) zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 37,5°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu
  b) miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2
  powinien niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem domu studenckiego.
  Należy utrzymywać stały kontakt z pracownikami administracji domu studenckiego (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej).
 • wszelkich niezbędnych informacji udziela administracja domów studenckich, w razie pytań i wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do administracji telefonicznie lub drogą e-mail;
 • zaleca się mieszkańcom bieżące śledzenie informacji dotyczących zasad zakwaterowania i bezpieczeństwa pobytu w domach studenckich oraz ogólnych przepisów, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim;
 • rekomendujemy zapoznawanie się z informacjami zawartymi na stronie https://uni.wroc.pl/covid/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus lub https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews

SZCZEGÓŁOWE ZASADY:

 • kwaterowanie nowych mieszkańców, kierowanych jedynie przez Dział Spraw Studenckich, odbywać może się wyłącznie w trybie indywidualnie ustalonych, z pracownikami administracji domu studenckiego, drogą telefoniczną lub e-mail, procedur i terminów. Nowi mieszkańcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia (wzór w załączniku);
 • zakaz odwiedzin w domach studenckich;
 • wdrożenie procedury bezpiecznego opuszczenia akademika (wykwaterowania) poprzez umówienie terminów drogą e-mailową lub telefoniczną;
 • w sytuacji przebywania poza domami studenckimi należy unikać dużych skupisk ludzkich, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności
  w przestrzeniach publicznych, zwłaszcza w środkach komunikacji miejskiej;
 • zaleca się znaczące ograniczenie wychodzenia z domów studenckich pomiędzy godzinami 23.00 a 6.00, bez ważnej przyczyny.

OGRANICZENIA WYJAZDÓW Z DOMU STUDENCKIEGO:

 • wprowadza się ograniczenie możliwości wyjazdów mieszkańców do niezbędnego minimum, wynikającego z nadzwyczajnych sytuacji i zdarzeń losowych;
 • w przypadku koniecznego wyjazdu niezbędne jest przekazanie informacji
  o tym fakcie pracownikom administracji domu studenckiego za pośrednictwem e-mail, wraz ze wskazaniem miejsca docelowego i powodu wyjazdu;
 • powrót do domu studenckiego związany jest ze złożeniem oświadczenia (wzór w załączniku).

Nierespektowanie powyższych zasad i ograniczeń będzie traktowane jako niestosowanie się do warunków zakwaterowania w domach studenckich i będzie skutkować pozbawieniem prawa do dalszego zamieszkiwania i koniecznością natychmiastowego wymeldowania się
z domu studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przypominamy, że nieprzestrzeganie wyżej wskazanych  zaleceń prowadzić może także do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.

W przypadku mieszkańców domów studenckich mających stałe miejsce zamieszkania poza terenem Polski zaleca się stałe monitorowanie sytuacji epidemicznej w ich macierzystym kraju i zakres obostrzeń w poruszaniu się pomiędzy państwami. Informacje te są niezbędne dla podjęcia właściwych decyzji dotyczących dalszego pobytu, w przypadku możliwości wprowadzenia ograniczeń w zakresie przekraczania granic na poziomie regulacji w Polsce i między poszczególnymi państwami.

Zmiany w zakresie szczegółowych zasad funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego będą podejmowane przez władze rektorskie, w zależności od ogólnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, zmieniającego się stanu epidemicznego w kraju i Europie, zwłaszcza przy uwzględnieniu wzrostu bądź spadku liczby zakażeń.