Strona używa plików cookies więcej

Notatka zespołu ds. COVID-19 z 8 kwietnia 2020

08.04.2020 r.

Główne sugestie i uzgodnienia

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podziękował wszystkim zebranym na spotkaniu za współpracę, wyrażając tym samym słowa uznania dla środowiska akademickiego za efektywne współdziałanie, szczególnie przy pracach nad Konstytucją dla Nauki. Obecni na spotkaniu przedstawiciele środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w tym kilku rektorów,złożylipodziękowania Panu Premierowi oraz jego zespołowi, w szczególności dziękując za okazane zaufanie i ciężką pracę polegającą na prawdziwym dialogu ze środowiskiem akademickim. Słowa podziękowania, często bardzo osobiste,złożyli wszyscy zebrani, w tym również przedstawiciele doktorantów i studentów.

Ewaluacja

Rozważano przesunięcie terminu ewaluacji o jeden rok, ewentualnie dwa lata ze względu na konieczność powrotu uczelni do normalnego funkcjonowania.  Stanowisko w tej sprawie ma również przedstawić Polska Akademia Nauk.  Zaproponowano, aby Minister wskazał  termin ewaluacji
w ustawie. Ma to nastąpić niezwłocznie.

Nowe obowiązujące terminy

Mając na względzie zapobieganie  rozprzestrzenianiu się koronawirusa (CVID-19) zaproponowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni do 15 maja oraz w związku z tym – do 30 maja 2020 r. dla nauczania zdalnego.

Wybory rektora

Ustalono, że obecnie 12 uczelni nie posiada w swoich statutach zapisów umożliwiających dokonywania wyborów drogą elektroniczną, co komplikuje procesy wyborcze.

Przewodniczący KRASP, prof. J. Szmidt zwrócił uwagę, że większość uczelni w Polsce zgadza się co do tego, że wybory rektorów w środowisku akademickim powinny odbywać się stacjonarnie. Ze względu na spowodowane epidemią opóźnienia zakłócające procesy wyborcze, rozważona powinna być możliwość przedłużenia kadencji obecnych rektorów, np. o 1-3 miesięcy w zależności od sytuacji. Wynika to z troski o zapewnienie przebiegu wyborów, które w środowisku akademickim są procesem
o tradycjach wymagającym zaangażowania całej wspólnoty oraz odbycia szeregu ważnych spotkań
o charakterze stacjonarnym. Biorąc pod uwagę propozycje zapisów w projekcie nowej ustawy specjalnej, przedstawiciele MNiSW stwierdzili, że nie przewiduje się obecnie możliwości przedłużenia kadencji organów uczelni.

Sprawy różne

Zgłoszono również zrozumiałe w tej sytuacji zakłócenia możliwości prowadzenia badań przez doktorantów i funkcjonowania szkół doktorskich. Finansowanie badań nie zostało wprawdzie wstrzymane, należy jednak mieć na względzie ewentualne interwencje w tym zakresie.