Strona używa plików cookies więcej

Notatka zespołu ds. COVID-19 z 25 marca 2020

Zespół, działający pod przewodnictwem min. Wojciecha Maksymowicza, spotyka się od początku marca co kilka dni (obecnie w trybie wideokonferencji); w jego skład wchodzą - obok pracowników MNiSW - przedstawiciele instytucji i organizacji działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym Przewodniczący KRASP.
Publikujemy notkę ze spotkania, które odbyło się 25 marca 2020 r.

Główne sugestie i uzgodnienia

1. W związku z tym, że na zdecydowanej większości uczelni akcje wyborcze zostały przerwane i nie są zakończone (w większości uczelni dyskutowano obecnie o wyborach rektorów), zaproponowano aby dokończyć je w trybie on-line lub poczekać na możliwość dokończenia ich w normalnych, stacjonarnych warunkach (spotkania przedwyborcze, zebrania kolegium elektorów itd.). Oczywiście, decyzja ta należy do ciał wymienionych w statutach uczelni, pozostając jednocześnie w zgodzie z zapisami Ustawy. W tej sytuacji zapewne powstanie konieczność nadrzędnego, ustawowego przesunięcia terminu rozpoczęcia nowej kadencji przy zastrzeżeniu, iż mimo tego przesunięcia kadencje tę traktuje się jako pełną. Decyzje z tym związane wstępnie zostały odłożone na koniec kwietnia, po analizie stanu pandemii.

2. Analizowano stan wprowadzania kształcenia na odległość. Ministerstwo ocenia ten stan jako dobry, a nawet bardzo dobry. System rozwija się, zaś Ministerstwo stara się doradzać i pomagać we wszystkim. Główne problemy to możliwość prowadzenia zajęć z zakresu medycyny i farmacji jak również na wszystkich kierunkach, gdzie konieczne są zajęcia laboratoryjne. Zapewne nie uda się ich nadrobić, a zatem zaistnieje konieczność przedłużenia semestru, np. do połowy lipca (sesja egzaminacyjna). Decyzje zapadną, gdy możliwy będzie pełny powrót na uczelnie studentów i pracowników.

3. Poważnym problemem jest obecnie funkcjonowanie akademików. Przedstawiono propozycję rozważenia obniżenia opłat za czesne (niektóre uczelnie już to uczyniły). Zalecono, aby nie zamykać części akademików, jednocześnie dążąc do jak najlepszego (w rozumieniu zachowania bezpiecznego funkcjonowania) rozlokowania studentów. Zalecono też, aby do maksimum ograniczyć odwiedziny osób z zewnątrz w akademikach, jak również wszystkie spotkania towarzyskie ich mieszkańców. Zaapelowano o kontrolę tych zdarzeń.

4. Zaapelowano, aby szczególną opieką otoczyć studentów zagranicznych, również tych niezamieszkujących w akademikach. Dotyczy to również udzielania pomocy tym, którzy zamierzają wyjechać.

5. Akty prawne.

Ukazało się znowelizowane rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego. Przepis art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – stosuje się do uczelni publicznych pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione przesłanki: zamawiane są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 oraz zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Przepisy o zamówieniach publicznych nie znajdą zastosowania do: nabywania przez uczelnie publiczne towarów lub usług niezbędnych do podjęcia wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia; zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Każdorazowo zamawiający będą musieli wykazać, że dane zamówienie (zakup towaru, czy usługi) jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Ponieważ 20 marca 2020 r. w Polsce ogłoszono stan epidemii, zachodzi sytuacja wymogu ochrony zdrowia publicznego, co pozwala na zastosowanie przepisu art. 6 specustawy.

Więcej informacji w „Dzienniku Ustaw”.

Wydano również Rozporządzenie umożliwiające podejmowanie decyzji przez wszystkie ciała (nie tylko organy) w trybie głosowań on-line, niezależnie od zapisów statutowych.

Więcej informacji w „Dzienniku Ustaw”.

Zmienione zostanie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2019 poz. 1573 – obecne obowiązujące.

6. Przewodniczący Parlamentu Studentów RP zgłosił uwagę, iż obecnie niektóre uczelnie odmawiają studentom wypłacania zasiłków i w związku z tym zaapelował, aby dopilnować terminowego ich wypłacania. Notatka w tej sprawie ma być przesłana pilnie do KRASP.

7. Zastępca Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA p. Agnieszka Hrycko- Stefaniak poinformowała, że na stronach Agencji na bieżąco aktualizowane są informacje na temat sytuacji epidemiologicznej.

Więcej: https://go-poland.pl
https://nawa.gov.pl/covid-19