Strona używa plików cookies więcej

Notatka zespołu ds. COVID-19 z 27 maja 2020

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

27.05.2020

Główne sugestie i uzgodnienia

SPRAWY ZWIĄZANE Z PRAKTYKAMI NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH

Spotkanie otworzył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Maksymowicz. Poinformował, że rozwiązanie prawne ostatecznie umożliwia w bieżącym roku akademickim   ukończenie studiów medycznych przy wykonaniu zajęć praktycznych na poziomie 40% punktów ECTS. Przypomniał, że rekomendacje powrotu na studia i praktyki nie obejmują konieczności wykonywania testów, jednakże NFZ na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zobowiązał się zrefundować testy studentom przystępującym do tych praktyk. Minister poinformował również, że Instytut PAN w Poznaniu z którym współpracuje MNiSW, może przekazać gotowe testy na COVID-19 dla studentów. Ponadto, minister zwrócił się do uczelni z apelem o rozpoczęcie przygotowań do praktyk, w tym praktyk wakacyjnych. Minister powiadomił zebranych, że ma również sygnały z innych uczelni poza medycznymi, w których istnieje problem związany z koniecznością odbycia stacjonarnych praktyk; dotyczy to np. studiów na kierunkach weterynaryjnych.

SPRAWY STUDENTÓW  ZAGRANICZNYCH – PRZYJAZDY DO POLSKI, ZNIESIENIE KWARANTANNY

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Przemysław Skrodzki, przekazał zebranym, że zmieniły się przepisy dotyczące przyjazdów studentów:

  1. Nie ma obowiązku kwarantanny wobec przyjeżdżających studentów.
  2. Studenci są traktowani jako grupa, tzn. będąc studentem można przekroczyć granicę.
  3. Problematyczne może być to, że w przepisach nie jest wprost zapisane, że pozwolenie to dotyczy również doktorantów, którzy studentami nie są.
  4. Odpowiadając na pytania zapewnił, że studenci zagraniczni nie będą mieć problemów z otrzymywaniem wiz pobytowych w Polsce.

Więcej: https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-przekraczania-granicy

RAPORT KRAUM

Prof. Przemysław Jałowiecki, przewodniczący KRAUM przekazał informacje na temat stanu strat uczelni medycznych w Polsce. Poinformował, że przekazał obu nadzorującym ministerstwom zestawienie dotyczące strat na uczelniach medycznych (14 uczelni), które są szacowane obecnie na poziomie  116 mln złotych.  Głównym powodem strat jest zmniejszenie dochodów z tytułu czesnego oraz zmniejszenie dochodów z tytułu prowadzenia domów studenckich, jak również pozostałej  działalności usługowej. Przewodniczący poinformował również, że organizacyjnie uczelnie medyczne realizują wszystkie obecne wytyczne. W związku z tym w odniesieniu do studentów ostatnich lat studiów uda się pozytywnie zakończyć bieżący rok akademicki. W trudnej sytuacji pozostają szpitale kliniczne ze względu na problemy wynikające ze zwiększenia kosztów środków ochrony praktykantów. Przewodniczący zauważył, że szczególnej troski wymaga sytuacja epidemiologiczna na Śląsku i do praktyk w tym rejonie należy podchodzić z dużą ostrożnością. Ponadto występują także, co naturalne, różnice w organizacji praktycznych centrów symulacyjnych między uczelniami mniejszymi i większymi. Zaproponowano, aby praktyki wakacyjne ewentualnie rozciągnąć do końca semestru zimowego. Minister poinformował, że obecnie sposób ich prowadzenia oraz wytyczne są opracowywane wspólnie z Parlamentem Studentów. Wspomniano o badaniach okresowych i wstępnych studentów. Zostanie przygotowane rozwiązanie związane z wygasaniem ważności badań okresowych studentów. Wygasanie ich nie wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawnych, związane jest z przepisami wewnętrznymi uczelni.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko potwierdziła, że jest odczuwalny deficyt kadr medycznych w Polsce i w związku z tym konieczne jest, aby studenci studiów medycznych mogli jak najszybciej uzyskać kwalifikacje zawodowe i zasilić kadry służby zdrowia. Zwrócono uwagę, że koszty uczelni medycznych znacznie wzrosły, są one zróżnicowane – koszty środków zaopatrzenia wzrosły niemal 10-krotnie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko potwierdziła, że subwencja dla uczelni medycznych będzie utrzymana na poziomie z ubiegłego roku, a nawet będzie wyższa.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Wystosowano apel, aby rekrutacja odbywała się całkowicie w systemie zdalnym. Ministerstwo prowadzi obecnie prace dotyczące standardów dotyczących tego procesu.

Nowo powołana dyrektor NAWA, Grażyna Żebrowska poinformowała, że wszystkie uruchomione programy funkcjonują normalnie. Powstaje pytanie, czy uczelnie będą w stanie przyjąć studentów, którzy dostaną się na taki oferowany program. Pani dyrektor zaapelowała o realizowanie wypłat stypendiów tylko drogą elektroniczną.

Przewodniczący KRASP, prof. Jan Szmidt, potwierdził, że uczelnie są przygotowane do nauczania zdalnego zarówno w języku polskim jak i angielskim.

INNE

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Marcin Czaja, zaapelował do uczelni, aby nie realizowały wobec studentów zaliczeń warunkowych.

Wiceminister Wojciech Maksymowicz zwrócił uwagę, że konieczne stają się już przygotowania do nowego roku akademickiego.