Strona używa plików cookies więcej

Wytyczne Rektora UM we Wrocławiu dla uczelni Dolnego Śląska w związku ze stopniowym przywracaniem działalności uczelni

Wytyczne  Rektora UM we Wrocławiu dla uczelni Dolnego Śląska w związku ze stopniowym  przywracaniem działalności uczelni (w oparciu o „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” z 18 maja 2020”)

 Niniejszy tekst zawiera jedynie zalecenia. Zakres ich realizacji zależy od decyzji rektorów uczelni: możliwości realizacji zajęć praktycznych i egzaminów w bezpośrednim kontakcie nauczycieli, studentów, pracowników administracji, z zachowaniem zasad pełnego bezpieczeństwa wobec epidemii SARS-CoV-2. Dlatego wszelkie działania powinny być realizowane w  oparciu o procedury wewnętrzne, uwzględniające specyfikę uczelni.

Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni w warunkach stopniowego ograniczania pracy zdalnej, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 18 05 2020, oraz dodatkowe uwagi zespołu ekspertów z JM Rektorem UM w oparciu o doświadczenia własne. Pełny tekst znajduje się w: „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” z 18 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni

Dodatkowe uwagi zaznaczono: „UWAGA (UM WROCŁAW):”

 Eksperci UM we Wrocławiu zapewnią telefonicznie możliwość konsultacji dla pracowników innych uczelni w zakresie bezpieczeństwa pracy naukowo-dydaktycznej.

Są to:

Prof. Beata Jankowska-Polańska     czwartki od godz 12-14 nr 697-670-477
Prof. Brygida Knysz      poniedziałki do 04.06.2020 od godz 10-12, piątki od godz 10-12 nr 697-672-019
Prof. Małgorzata Inglot    wtorki od godz 12-14 nr 697-672-544
Dr Weronika Rymer środy od godz 10-12 nr 697-673-708
Dr Agnieszka Matkowska-Kocjan po 04.06.2020 poniedziałki od 10-12 nr 697-673-860

W innym czasie konsultacja do ustalenia przez rzecznika Uczelni

Ze względu na trwający stan epidemiczny w kraju zaleca się kontynuowanie wszelkiej aktywności dydaktycznej i naukowej, o ile to możliwe, w trybie zdalnym.

Pomimo znacznej! redukcji ograniczeń nadal należy zachować ostrożność i mieć świadomość możliwości zakażenia, ponieważ liczba nowych zakażeń utrzymuje się stale na tym samym poziomie i nie spada.

Jeśli istnieje konieczność obecności fizycznej na zajęciach należy  wprowadzić zasady postępowania, które zminimalizują/ograniczą ryzyko transmisji SARS-CoV-2.

Rekomenduje się powołanie zespołów, odpowiedzialnych za oszacowanie i monitorowanie ryzyka transmisji koronawirusa. Do zadań zespołów należy przygotowanie procedur specyficznych dla danej uczelni, oszacowanie ryzyka zakażenia w związku z przywracaniem działalności uczelni, ustalenie działań w przypadku wystąpienia zakażeń wśród pracowników uczelni, studentów, doktorantów oraz przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.  Wskazane utrzymanie pracy zespołów przez co najmniej 1 rok po ustąpieniu epidemii. Jednym z istotnym zadań zespołu jest stałe monitorowanie przebiegu zakażeń w uczelni i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

– Procedury w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych u studentów, doktorantów lub pracowników powinny być zgodne z zaleceniami GIS.

– Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe

 • należy ograniczyć możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych (sale należy otwierać odpowiednio wcześniej –administrator budynku lub osoba przez niego wskazana)
 • informacja (dwujęzyczna) o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych oraz udostępniona poprzez narzędzia komunikacji wewnętrznej uczelni
 • należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować. Odległość między osobami siedzącymi powinna wynosić minimum 1,5 metra
 • sale powinny być regularnie wietrzone, po wyjściu każdej grupy. Pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa

– Ograniczenie liczby osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych (tych, których charakter nie pozwala na realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)

W zależności od możliwości technicznych i lokalowych uczelni należy rozważyć możliwość wprowadzenia poniższych procedur:

 • podział grup na mniejsze, zapewnienie 1,5 metra odległości między stanowiskami dydaktycznymi;
 • na zajęciach stacjonarnych w danym pomieszczeniu może przebywać maksymalna liczba osób wskazana na informacji (dwujęzycznej) na drzwiach. Prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć policzyć osoby przebywające w sali
 • należy rozważyć zapisy online, aby uniknąć gromadzenia się przed zajęciami zbyt dużej liczby osób, które nie będą mogły w nich uczestniczyć

UWAGA (UM WROCŁAW):

Przed wejściem na zajęcia: edukacja na temat sposobu zapobiegania zakażeniu: drogi transmisji wirusa, okres wylęgania choroby; kto jest zakaźny dla otoczenia; możliwości uniknięcia zakażenia

(maseczki, rękawice, dezynfekcja rąk, pomieszczeń itp. -dokładna instrukcja do ustalenia), chyba, że uczelnie ją opracowały

U każdego wchodzącego na salę wskazany jest anonimowy pomiar temperatury; w razie wzrostu temperatury ciała powyżej 37,10 C odsunięcie od udziału w zajęciach lub prowadzenia zajęć;

wskazane jest umieszczenie przed drzwiami sali regulaminu uczestnictwa w zajęciach lub prowadzenia zajęć. Regulamin powinien zawierać m.in. następujący tekst:

„nie możesz uczestniczyć w zajęciach jeśli:

 • Masz następujące jeden z następujących objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka
 • W ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub będącą na kwarantannie z powodu kontaktu z chorym na Covid-19
 • Aktualnie z powodu gorączki i/lub infekcji stosuję leki przeciwgorączkowe”

 

Każda osoba wchodząca na zajęcia powinna każdorazowo podpisać dokument:

„zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu „ data…….., podpis…………

 

Na salach ćwiczeń powinien być dostępny płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

Preferujemy stosowanie nadal maseczek chirurgicznych i jednorazowych rękawic w miejscach przebywania większej liczby osób i braku możliwości zachowywania cały czas dystansu społecznego. Studenci powinni mieć dostęp do środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, w razie stosowania innej odzieży ochronnej (fartuchy) umożliwić dostęp do jednorazowych fartuchów chirurgicznych)

Wskazana dezynfekcja codziennie (najlepiej kilka razy dziennie) urządzeń i innych przedmiotów używanych podczas zajęć przez studentów ( również parapetów, krzeseł, stolików, wyłączników)

Zachowanie podczas zajęć dystansu społecznego

 UWAGA (UM WROCŁAW): wskazane ustalenie grupy naukowców i nauczycieli akademickich z grupy ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 (choroby współistniejące, wiek >60 lat) i ustalić z Nimi indywidualnie sposób prowadzenia badań naukowych i zajęć ze studentami.

– Biura administracji

 • w biurach administracji uczelni poszczególne stanowiska pracy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła min. 1,5 metra
 • w przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, należy wprowadzić pracę zdalną naprzemienną
 • w przypadku sytuacji, gdy konieczny będzie kontakt z interesariuszami istotne jest zapewnienie zabezpieczenia pracowników zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi (podobnie do sklepów, aptek)

– Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety)

 • drzwi wejściowe do budynków w miarę możliwości powinny być otwarte, tak, aby osoby wchodzące nie musiały dotykać klamek. Jeżeli istnieje możliwość, zalecamy zainstalowanie systemów uruchamiających automatyczne otwieranie drzwi
 • przy wejściach do budynków należy umieścić urządzenia do dezynfekcji rąk ze stosowną informacją (dwujęzyczną), z których powinna skorzystać każda wchodząca i wychodząca osoba
 • w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej zarówno pracownicy, jak i studenci i doktoranci mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek i/lub masek ochronnych (przed każdym wejściem do budynku). Konieczne będzie zapewnienie miejsca pobierania rękawiczek i maseczek oraz specjalnego kosza na zużyte środki ochrony osobistej
 • wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie dezynfekowane, dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, stolików, puf, itp.
 • jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio ustawić, tak, aby zachować odległość pomiędzy kolejnymi wynoszącą min. 1,5 metra. Administracja budynków powinna na bieżąco kontrolować rozmieszczenie ogólnodostępnych miejsc do siedzenia
 • gdy nie ma możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia (np. jest to ławka przymocowana na stałe), należy uniemożliwić korzystanie z niej np. poprzez zamontowanie siatek czy taśmy ochronnej
 • należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach wejściowych powinna być informacja (dwujęzyczna) na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz. Zaleca się korzystanie z 1 łazienki o połowę osób mniej, niż wynosi liczba toalet
 • należy wprowadzić obowiązek sprzątania w toalecie co godzinę. Weryfikację czystości powinien przeprowadzać administrator budynku
 • w każdej toalecie, oprócz mydła i ręczników jednorazowych, powinien znajdować się na bieżąco uzupełniany przez personel sprzątający budynku płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu

– Biblioteki, czytelnie, muzea, wydawnictwa, sale koncertowe i inne

Wytyczne szczegółowe https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 • należy ograniczyć liczbę osób wchodzących do budynków. Informacja o maksymalnej liczbie osób przebywających w środku powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych oraz udostępniona poprzez narzędzia komunikacji uczelni
 • pracownicy powinni używać środki ochrony osobistej, tj. maseczki i rękawiczki
 • należy wprowadzić system wypożyczania książek online, aby ograniczyć kontakty wypożyczających z pracownikami biblioteki; terminowe oddawanie książek (bez naliczania kar) powinno odbywać się bez udziału pracowników biblioteki, np. tworząc miejsce, w które użytkownik będzie mógł odłożyć książkę bezkontaktowo; osoby korzystające z czytelni powinny przed wejściem do niej zdezynfekować ręce,

a korzystając ze zbiorów bibliotecznych używać jednorazowych rękawiczek.

– Windy

 • powinna być wydana rekomendacja, by nie korzystać z wind (poza oczywistymi wskazaniami typu ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów). Jeśli jest to konieczne, do windy nie mogą wejść więcej niż 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w możliwie największej odległości od siebie lub mieć założoną ochronę ust i nosa
 • przyciski w windach, na piętrach, uchwyty powinny być regularnie dezynfekowane (powinno się prowadzić ewidencję dezynfekowań, monitorowaną przez administratora budynku)
 • przy windach należy powiesić informację (dwujęzyczną) o zasadach korzystania z urządzeń

 

UWAGA (UM WROCŁAW): przyciski wind można pokryć folią, łatwą do dezynfekowania i wymiany

– Stołówki

Wytyczne szczegółowe https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

– Placówki handlowe i usługowe

 • zasady funkcjonowania placówek handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie uczelni powinny być zbieżne z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne ministerstwo oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Realizacja zajęć dydaktycznych

– Nauczanie praktyczne w zawodach medycznych w okresie epidemii

Należy stosować rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowane na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach oraz poniższe.

– Aktywna faza epidemii

W okresie aktywnej fazy epidemii COVID-19 zajęcia w bezpośrednim kontakcie z pacjentami nie powinny się odbywać. Możliwe jest tylko dobrowolne, na zasadach wolontariatu podejmowanie, przez studentów kierunków medycznych i nie tylko, aktywności wspomagającej służby medyczne i sanitarne.

W przypadku uczelni medycznych w lokalizacjach, w których występuje znaczny, aktywny lub spodziewany wzrost zakażenia SARS-CoV-2 i/lub jest ograniczona dostępność środków ochrony indywidualnej i /lub ograniczona dostępność testów COVID-19, zdecydowanie zalecane jest, aby studenci medycyny nie uczestniczyli w zajęciach w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Ograniczenie to dotyczy zarówno studenckich praktyk wakacyjnych, jak i zajęć praktycznych z przedmiotów klinicznych realizowanych w jednostkach ochrony zdrowia.

 -Ograniczenie aktywnej fazy epidemii

Uzyskanie „pełnego” bezpieczeństwa zajęć praktycznych będzie możliwe po uznaniu przez WHO pandemii COVID-19 za wygasłą, tak jak to stało się z zakażeniem SARS-CoV-1. Alternatywnym scenariuszem wydaje się być poddanie całego personelu dydaktycznego

i studentów oraz doktorantów uczelni medycznych profilaktycznym szczepieniom ochronnym, co będzie możliwe dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej szczepionki.

Rozpoczęcie zajęć praktycznych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami przez studentów medycyny będzie możliwe w przypadku co najmniej znacznego ograniczenia aktywnej fazy epidemii COVID-19, jeśli nie całkowitego czasowego jej wyciszenia.

Aby studenci w trakcie trwającej obecnie pandemii COVID-19 mogli bezpiecznie powrócić do zajęć praktycznych przy łóżku chorego muszą zostać spełnione odpowiednie warunki:

– zabezpieczenie studenta na każdych zajęciach w jednostkach ochrony zdrowia w indywidualne środki ochrony osobistej: minimum maska N95 bez zaworu zwrotnego, jednorazowe ochronne fartuchy fizelinowe, jednorazowe rękawiczki

UWAGA (UM WROCŁAW): W przypadku potrzeby przeprowadzenia zajęć praktycznych należy rozważyć udział w zajęciach pacjenta symulowanego i ograniczyć ćwiczenia praktyczne do prezentacji pacjenta/przypadku bez wchodzenia na sale chorych.

Przed wejściem na zajęcia edukacja na temat sposobów zapobiegania zakażeniu, bezpiecznej pracy.

Grupy ćwiczeniowe powinny być zmniejszone co najmniej o połowę; należy w związku z tym rozważyć wydłużenie zajęć dydaktycznych (większa liczba godzin dydaktycznych dla nauczycieli akademickich)

Wskazane zajęcia w blokach ćwiczeniowych

Studenci powinni być wyposażeni każdorazowo w maseczki, jednorazowe rękawice, jednorazowe stroje chirurgiczne, a w określonych sytuacjach związanych z większym ryzykiem zakażenia – przyłbice lub gogle. Środki ochrony osobistej powinny być każdorazowo utylizowane.

– w przypadku pobierania materiału od pacjenta lub asystowaniu lekarzowi w procedurach inwazyjnych (np. pobieranie krwi, wymazów, punkcja lędźwiowa) dodatkowo gogle ochronne lub przyłbica,

traktowanie każdego pacjenta z objawami ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych jako potencjalnie zakażonego SARS-CoV-2 i stosowanie indywidualnych środków ochronnych zalecanych przy COVID-19. Zaleca się ograniczenie do minimum kontaktu studentów z pacjentami potencjalnie SARS-CoV-2 dodatnimi.

W przypadku wystąpienia objawów infekcji górnych i/lub dolnych dróg oddechowych u studenta należy bezzwłocznie poddać go badaniu metodą PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, a w przypadku wyniku dodatniego objąć badaniami wirusologicznymi i kwarantanną osoby z bliskiego kontaktu, w tym pozostałych studentów, personel dydaktyczny oraz pacjentów. O fakcie wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 należy natychmiast powiadomić odpowiednią terytorialnie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wyniki badań PCR SARS-CoV-2 wśród studentów medycyny i stażystów powinny być stale monitorowane. Jeśli zapadalność rośnie, należy ocenić czy studenci mają zapewnione odpowiednie szkolenie i zasoby środków ochrony indywidualnej. w sytuacji, gdy wskaźniki zachorowalności rosną należy rozważyć tymczasowe zawieszenie udziału studentów kierunków medycznych w bezpośrednich działaniach związanych z opieką nad pacjentem

WAŻNE

Studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych w trakcie zajęć praktycznych, niezbędnych do realizacji programu studiów powinni mieć możliwość pracy z pacjentami. Rekomendujemy, by pozostawali pod nadzorem odpowiedniej liczby nauczycieli, tak, aby studenci mieli możliwości bezpiecznego osiągnięcia wymaganych celów dydaktycznych, a wymagane doświadczenie kliniczne nabyli zgodnie z obowiązującymi standardami akredytacji.

Ograniczenia związane z wykładowcami, rezydentami i/lub personelem administracyjnym mogą tymczasowo wykluczać udział studentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych w bezpośrednich kontaktach z pacjentami w niektórych ośrodkach klinicznych i/lub w niektórych dyscyplinach.

– Praca dyplomowa

W zależności od możliwości technicznych uczelni oraz programu studiów egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony zdalnie. Egzamin dyplomowy w formie tradycyjnej powinien odbywać się z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Egzamin powinien odbyć się w sali o odpowiednim metrażu, przy zachowaniu odpowiednich odległości między poszczególnymi uczestnikami, obligatoryjnym zasłanianiu ust i nosa przez wszystkich uczestników spotkania. Po zakończonym egzaminie sala powinna zostać przewietrzona, a powierzchnie zdezynfekowane. Studenci powinni być zaopatrzeni we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki). Jeśli używane są mazaki do tablic lub inne pomoce dydaktyczne, to podlegają one dezynfekcji. Zaleca się, by zrezygnować z elementów towarzyszących tym egzaminom (podziękowania, wręczenia kwiatów, itp.)

– Realizacja egzaminów i kolokwiów

Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym

UWAGA (UM WROCŁAW): W przypadku prowadzenia egzaminów bezpośrednio zaleca się:

U każdego wchodzącego na salę wskazany jest anonimowy pomiar temperatury; w razie wzrostu temperatury ciała powyżej 37,10 C odsunięcie od udziału w egzaminie;

wskazane jest umieszczenie przed drzwiami sali regulaminu uczestnictwa w egzaminie.

 Regulamin powinien zawierać m.in. następujący tekst:

„nie możesz uczestniczyć w zajęciach jeśli:

 • Masz jeden z następujących objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka
 • W ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub będącą na kwarantannie z powodu kontaktu z chorym na Covid-19
 • Aktualnie z powodu gorączki i/lub infekcji stosuję leki przeciwgorączkowe”

 

Każda osoba wchodząca na egzamin powinna każdorazowo podpisać dokument:

„zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu „ data…….., podpis…………

 Na salach egzaminacyjnej powinien być dostępny płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Każdy egzaminowany posiada własny długopis.

-Powrót studentów z zagranicy

Od 4 maja br. kwarantanna nie obowiązuje już studentów, doktorantów i pracowników przekraczających granice wewnętrzne, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

– W przypadku studentów, doktorantów i pracowników przyjeżdżających do Polski z krajów, gdzie pandemia SARS-CoV-2 jest czynna, a student, doktorant czy pracownik miał kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi SARS-CoV-2 zalecane jest:

 • badanie lekarskie w przychodni z pobraniem próbek do badań w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR
 • samoobserwacja i kwarantanna domowa przez 14 dni oraz ponowne kontrolne badanie wirusologiczne po tym terminie.

– Zasady obowiązujące w akademikach, hotelach pracowniczych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 należy:

 • dezynfekować ręce przy wejściu do budynku (dozowniki z płynem odkażającym wraz z dwujęzyczną instrukcją obsługi powinny znajdować się w widocznych miejscach, przy każdym wejściu do budynku)
 • przestrzegać zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się
 • zasłaniać usta i nos (przy użyciu maseczki, przyłbicy itp.) przy korzystaniu z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie)
 • wprowadzić ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, takich jak kuchnia, sala nauki, sala TV i in.
 • w sprawach administracyjnych kontaktować się telefonicznie lub mailowo
 • wprowadzić do odwołania zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych i zgromadzeń na terenach domów studenckich
 • zabezpieczyć wolny pokój do celów izolacji
 • poinformować mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie objawy chorobowe wskazujące na COVID-19, że są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do kierownictwa osiedla studenckiego i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. Kierownik osiedla studenckiego lub wyznaczony przez niego pracownik kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem ustalenia dalszego postępowania

UWAGA (UM WROCŁAW):

Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym powinny znajdować się na każdym piętrze w kilku dostępnych miejscach, w tym również w sanitariatach, kuchniach i innych pomieszczeniach; należy zapewnić studentom zamieszkującym w akademiku stały dostęp do maseczek i jednorazowych rękawic.

Do celów izolacji i kwarantanny należy zabezpieczyć kilka modułów pokój-łazienka/toaleta; student poddany izolacji lub kwarantannie powinien przebywać w osobnym pokoju z osobnym sanitariatem. Część do izolacji powinna zostać oddzielona od pozostałych pomieszczeń. Osoby poddane izolacji i kwarantannie nie mogą opuszczać pomieszczeń, w których przebywają.

Nie można łączyć w mieszkaniu i korzystaniu z tego samego sanitariatu osób przebywających w izolacji (zakażonych) z osobami przebywającymi na kwarantannie (zdrowy/a, kontakt z osobą zakażoną)

 •  Izolacja jest to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
 • Kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

(Art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)

Wskazane ustalenie wspólnego na uczelni medycznych izolatorium, gdyż poszczególne, normalnie funkcjonujące akademiki nie będą w stanie zabezpieczyć izolacji i kwarantanny.

Wskazane jest również ustalenie osób do kontaktu ze studentami w izolacji lub na kwarantannie w celu realizowania ich podstawowych potrzeb np. dostarczenie zaprowiantowania itp. oraz obserwacji nasilenia lub rozwoju objawów choroby (codzienne zapytanie i zanotowanie: temperatury ciała, samopoczucia, w tym psychicznego związanego z izolacją, objawów takich, jak kaszel, duszność, ból gardła, wysypka na skórze.  

Wskazana jest ścisła współpraca zespołów z kierownictwem domów studenckich i władzami uczelni.

– Prowadzenie badań naukowych

Otwarcie laboratoriów w celu prowadzenia badań naukowych wymaga opracowania ogólnych zasad korzystania z nich w skali uczelni i szczegółowych, związanych ze specyfiką wydziału. Zaleca się stałe monitorowanie sytuacji epidemicznej i wprowadzanie/korygowanie obowiązujących regulacji. Początkowe zasady i reguły porządkowe mogą być stopniowo łagodzone podczas wygasania epidemii.

– Dostępność infrastruktury badawczej

W momencie podjęcia decyzji o wznowieniu zajęć na uczelni należy uruchamiać laboratoria badawcze z zapewnieniem procedur bezpieczeństwa tj. odpowiedniej liczby osób w pomieszczeniu, środków ochrony osobistej, dezynfekcji z monitorowaniem i rejestrowaniem.

Rekomendujemy:

 • zwrócenie uwagi na stan zdrowia naukowców korzystających z laboratoriów

 

UWAGA (UM WROCŁAW): wskazane ustalenie grupy naukowców i nauczycieli akademickich z grupy ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 (choroby współistniejące, wiek >60 lat) i ustalić z Nimi indywidualnie sposób prowadzenia badań naukowych i zajęć ze studentami.

 • uruchamianie badań od najistotniejszych i strategicznych projektów o największym znaczeniu naukowym. W razie potrzeby powinno się ograniczyć dostęp do laboratoriów studentom realizującym prace magisterskie lub projekty o mniejszym znaczeniu badawczym. Możliwa jest zmiana projektów magisterskich z eksperymentalnych na teoretyczne.

UWAGA (UM WROCŁAW): ustalenie do realizacji priorytetowych dla uczelni badań.