Strona używa plików cookies więcej

Zarządzenie rektora nr 63 z 22 maja 2020

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie
od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 374 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół prowadzone są
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do ich zakończenia
zaliczeniem lub egzaminem.
2. Szczegółowe zasady zdalnej realizacji zajęć oraz formy zaliczenia zajęć
i przeprowadzania egzaminów reguluje odrębne zarządzenie Rektora.
3. Konsultacje przeprowadzane są w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
4. Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą
zostać aneksowane.

§ 2
1. Mieszkańcy domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy opuścili dom
studencki w związku z epidemią COVID-19 pozostawiając w nim swoje rzeczy,
mogą rozliczyć się i odebrać pozostawione rzeczy wyłącznie po wcześniejszym
skontaktowaniu się mailowym lub telefonicznym z administracją domu
studenckiego – w terminie oraz zgodnie z procedurami wskazanymi przez
pracownika administracji domu studenckiego.
2. Mieszkańcy domów studenckich, którzy opuścili domy studenckie, pozostawiając
w nich swoje rzeczy, nie mogą ponownie w nich zamieszkać. Zasada ta nie dotyczy
wskazanych przez dziekana studentów/doktorantów, których obecność na
zajęciach stacjonarnych jest niezbędna. Powrót pozostałych mieszkańców do
domów studenckich będzie możliwy w momencie wznowienia wszystkich zajęć
stacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim.

§ 3
3. Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie
Wrocławskim.
4. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach,
seminariach, szkoleniach krajowych itp. pracowników, doktorantów i studentów
Uniwersytetu.
5. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów
i doktorantów.
6. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelu
Asystenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 4
1. Praca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się
zgodnie z obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu
bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla
zdrowia pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady
świadczenia pracy tj. z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra pomiędzy
stanowiskami pracy.
2. W przypadku braku możliwości zapewnienia odstępu 1,5 metra, praca stacjonarna
powinna być wykonywana naprzemienne z pracą zdalną tzw. dyżury – tygodniowe
harmonogramy ustala kierownik jednostki podając do wiadomości pracownikom.
3. W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej, o ile pozwala na to charakter
wykonywanych zadań, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do
ustalenia zadań możliwych do wykonania przez pracowników poza miejscem ich
stałego wykonywania oraz do nadzorowania efektów tak świadczonej pracy.
4. Osoby pracujące na terenie Uniwersytetu oraz zdalnie, wykonują swoje obowiązki
w godzinach pracy wynikających z Regulaminu pracy.
5. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji
mailowej i kontaktów telefonicznych. Korespondencję w formie papierowej należy
przekazywać przez Kancelarię Ogólną.
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do organizowania pracy
jednostki w sposób gwarantujący właściwą realizację zadań.

§ 5
1. Otwiera się:
1) Bibliotekę Uniwersytecką;
2) czytelnie w Bibliotekach Wydziałowych;
3) czytelnię w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego;
4) muzea w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 1,
do opracowania zasad bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach i na
terenie jednostek im podległych z uwzględnieniem wytycznych dotyczących
funkcjonowania uczelni w okresie epidemii oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Informację, o której mowa w ust. 2, należy zamieścić na stronie internetowej
jednostki organizacyjnej i przy wejściu do jednostek.

§ 6
Zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego pracownicy, studenci, doktoranci powinni zachować środki
ostrożności w kontaktach z innymi osobami, a w szczególności: dezynfekować ręce
płynem odkażającym na bazie alkoholu lub nosić jednorazowe rękawiczki oraz używać
maseczki ochronne.

§ 7
1. Środki ochrony osobistej, o których mowa w § 6, zapewnia pracownikom Pion
Dyrektora Generalnego w uzgodnieniu z Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Zakupu środków ochrony osobistej dokonuje Dział Zaopatrzenia ze środków
finansowych będących w dyspozycji Rektora.
3. Pracownicy wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej odbierają
przydzielone środki ochrony osobistej w siedzibie Działu Zaopatrzenia.

§ 8
1. Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do zapoznawania się
z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
2. W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub
Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
w Uniwersytecie Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22).

§ 9
Organizując pracę kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przewodniczący organów
kolegialnych i komisji (zespołów) w Uniwersytecie zobowiązani są do podejmowania
niezbędnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

§ 10
Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca
2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród
członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego;
2) zarządzenie Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia
2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Wrocławskiego;
3) zarządzenie Nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24
kwietnia 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Wrocławskiego;
4) zarządzenie Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28
kwietnia 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 maja 2020 r. do
dnia 31 lipca 2020 r.

prof. dr hab. Adam Jezierski
R E K T O R

Zarządzenie rektora nr 63/2020 z dnia 22 maja 2020 roku

  1. Treść zarządzenia (pdf) PDF 56 KB