Strona używa plików cookies więcej

Zarządzenie rektora nr 44 z 8 kwietnia 2020

wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca do odwołania.