Strona używa plików cookies więcej

Wsparcie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Drodzy Studenci, Doktoranci!

Informujemy o możliwości składania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zapisami „Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim” oraz ich przestrzeganie.

Skan dokumentów w celu przyznania wsparcia możecie przesłać na adres mailowy: niepelnosprawni@uwr.edu.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 16 października br. Wnioski złożone po terminie zostaną rozpatrzone w późniejszym czasie.

Jeśli chcecie dokumenty dostarczyć osobiście, koniecznie umówcie się wcześniej na spotkanie mailowo: niepelnosprawni@uwr.edu.pl lub telefonicznie +48 71 375 26 64.

W miejscu – Zwracam się z prośbą o uzyskanie wsparcia należy określić czego wsparcie ma dotyczyć oraz prosimy doprecyzować, w przypadku starania się o:

  • asystenta dydaktycznego – podać szczegółowy zakres wsparcia związany z procesem kształcenia, tygodniową liczbę godzin wsparcia przez asystenta (liczba musi być zgodna z planem zajęć oraz indywidualnymi potrzebami) oraz w przypadku, gdy osoba składająca wniosek ma kandydata na asystenta prosimy o wpisanie danych kontaktowych.
  • transportu – wskazać adres zamieszkania oraz budynki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Usługa transportu realizowana jest wyłącznie na terenie miasta Wrocławia.
  • kursu orientacji przestrzennej – wskazać jakie trasy stanowią dla Państwa trudności w orientacji przestrzennej związanej z procesem kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.
  • indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów – określenie jakiego języka wniosek dotyczy, poziomu języka obcego oraz liczby godzin w semestrze.
  • adaptacji materiałów dydaktycznych – oszacować liczbę stron materiałów przekazywanych do adaptacji oraz zweryfikować ze spisem przetworzonych materiałów dydaktycznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.