Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Doktorant-stypendysta (2 stanowiska) w ramach projektu OPUS 11

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty do projektu OPUS 11 realizowanego w Zakładzie Chemii Biologicznej, p.t.: „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11", kierowanego przez prof. dr hab. Artura Krężla. Termin składania zgłoszeń upływa 20 września 2018 r.

Poszukujemy doktoranta do współpracy w realizacji projektu badawczego NCN Opus 11, realizowanego w Zakładzie Chemii Biologicznej, p.t.: „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11″, kierowanego przez prof. dr hab. Artura Krężla.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewnych.
 2. Pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie Biologii Molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (rekrutacja do 4.09.2018, egzaminy kwalifikacyjne 11-12.09.2018);

3) doświadczenie w pracy laboratoryjnej
4) preferowane doświadczenie w pracy z białkami, ich nadprodukcja, charakterystyką biofizyczną oraz modelowaniem molekularnym
5) silna motywacja do pracy badawczej,
6) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole badawczym,
7) biegła znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Do obowiązków stypendysty będzie należeć:
– projektowanie starterów DNA,
– analiza bioinformatyczna

– nadprodukcja białek wiążących jony metali w systemach bakteryjnych oraz owadzich

– charakterystyka fizykochemiczna kompleksów metali, w tym stabilności i konformacji

– znakowanie białek oraz ich fragmentów znacznikami fluorescencyjnymi (np. barwnikami bisarsonowymi)

– pomiary i analiza danych fluorescencyjnych (anizotrpia, FRET, czasy trwania fluorescencji)
– analiza statystyczna uzyskanych wyników,
– udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ1

Termin składania ofert:  20 września 2018 r., od 9:00 do 15:00

Forma składania ofert: e-mail na adres artur.krezel@uwr.edu.pl lub osobiście do prof. dr hab. Artura Krężla, Zakład Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14a, Wrocław

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do konkursu na stanowisko doktoranta – stypendysty jest pozytywne przejście rekrutacji na studia III stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie:

 http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia/ 

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach  badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 września 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości: 2 300 zł/m-c (brutto).
 2. Okres: od 16 października 2018 do stycznia 2020.
 3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 16 październik 2018.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
 • informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
 • osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych
 • dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

Wydział zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

5 Wrz 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Wrz 2018