Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Praca dla nienauczycieli

Doktorant-stypendysta do projektu OPUS 15

Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, kierownik projektu badawczego NCN OPUS 15 „Dynamika cyklu życiowego "żywego antybiotyku", Bdellovibrio bacteriovorus w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych”, poszukuje studenta doktoranta do współpracy w realizacji projektu w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej Wydziału Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 września 2019 roku.

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Poszukujemy studenta-doktoranta do współpracy w realizacji projektu badawczego NCN OPUS 15 „Dynamika cyklu życiowego „żywego antybiotyku”, Bdellovibrio bacteriovorus w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych” realizowanego Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: absolwent(-ka) kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych.
 2. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętności:
 • znajomość technik biologii molekularnej
 • znajomość podstawowych technik mikrobiologicznych
 • dobra wiedza z zakresu genetyki bakterii,
 • co najmniej dobra znajomość jęz. angielskiego,

Opis zadań:

Celem projektu jest zbadanie koordynacji pomiędzy dynamiką replikacji DNA B. bacteriovorus a segregacją chromosomów i podziałem komórek w B. bacteriovorus rosnących w E. coli oraz zależność cyklu życia od wielkości E. coli, gęstości populacji i fazy wzrostu. Ponadto analiza cyklu życia B. bacteriovorus w zależności od rodzaju patogenu Gram-ujemnego oraz charakterystyka B. bacteriovorus jako epibiontu, który może rosnać na patogenie Gram-dodatnim S. aureus.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ6

Termin składania ofert: 23 września 2019, 15:00

Forma składania ofert: e-mail na adres jolanta.zakrzewska-czerwińska@uwr.edu.pl, lub osobiście do prof. dr hab. Jolanty Zakrzewskiej-Czerwińskiej, kierownika projektu – Wydział Biotechnologii, UWr, Joliot-Curie 14A, Wrocław

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium na okres: 36 miesięcy.
 2. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 października 2019.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
 3. informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
 4. osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji,  udział w projektach badawczych
 5. dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

2 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 2 Wrz 2019