Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Praca dla nienauczycieli

Doktorant – stypendysta do projektu Sonata 14

Dr Marcin Szafran - kierownik projektu Sonata 14 p.t.: „Pupylacja i acetylacja, dwie potranslacyjne modyfikacje lizyny i ich rola w regulacji topologii chromosomu Streptomyces” poszukuje studenta doktoranta do współpracy w realizacji ww. projektu badawczego, realizowanego Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 sierpnia 2019 roku.

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Poszukujemy studenta doktoranta do współpracy w realizacji projektu badawczego NCN Sonata 14 „Pupylacja i acetylacja, dwie potranslacyjne modyfikacje lizyny i ich rola w regulacji topologii chromosomu Streptomyces” realizowanego Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych
 2. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 4. Umiejętności:
  • znajomość technik biologii molekularnej oraz nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych
  • znajomość podstawowych technik mikrobiologicznych
  • dobra wiedza z zakresu genetyki bakterii
  • doświadczenie w pracy z Streptomyces
  • co najmniej dobra znajomość jęz. angielskiego

Opis zadań:

Celem projektu jest zbadanie wpływu wybranych potranslacyjnych modyfikacji lizyny na organizację chromosomu Streptomyces venezuelae

Do zadań doktoranta będzie należało:

 1. przygotowanie zmodyfikowanych szczepów Streptomyces venezuelae
 2. nadprodukcja i oczyszczanie wybranych białek Streptomyces venezuelae oraz analiza ich aktywności in vitro
 3. analizy zmodyfikowanych szczepów, w tym za pomocą mikroskopii fluoroscencyjnej

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ

Termin składania ofert: 23 sierpnia 2019, 00:00

Forma składania ofert: e-mail na adres marcin.szafran@uwr.edu.pl, lub osobiście do dr Marcin Szafran, Wydział Biotechnologii, UWr, Joliot-Curie 14A, Wrocław

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium na okres: 33 miesięcy z możliwością przedłużenia.
 2. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu:1 października 2019.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
 • informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
 • osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji,  udział w projektach badawczych
 • dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

5 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 5 Sie 2019