Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Doktorant-stypendysta konkurs w ramach grantu OPUS 12

Konkurs w ramach grantu OPUS 12 nr umowy UMO-2016/23/B/ST5/02480 Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych. Termin składania ofert: 6.07.2018 do godz.14.00.

Nazwa jednostki:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii – Wrocław

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

 1. Dyplom magistra mikrobiologii z obronioną pracą magisterską z zakresu mikrobiologii
 2. Udokumentowany dorobek publikacyjny dotyczący badań nad antybakteryjną aktywnością srebra i jego nanoform
 3. Aktualny status doktoranta.
 4. Bardzo dobra znajomość budowy komórki bakterii i jej fizjologii
 5. Dokładność i precyzja w pracy laboratoryjnej (praca w warunkach sterylnych)
 6. Doświadczenie w pracy z nanomateriałami w postaci proszków i koloidów
 7. Doświadczenie w pracy z barwnikami fluorescencyjnymi, enzymami, nukleotydami.
 8. Doświadczenie w pracy mikrobiologicznej (hodowle bakterii, przeżywalność, warunki wzrostu)
 9. Biegła znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego w tym znajomość obsługi czytnika płytek z luminometrem i cytometru przepływowego oraz umiejętność interpretacji wyników otrzymanych przy ich użyciu
 10. Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie
 11. Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 12. Aktywny udział w konferencjach naukowych z poświadczonymi wystąpieniami ustnymi dotyczącymi nanomateriałów

Opis zadań:

 1. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów kompozytowych na bazie tlenku grafitu
 2. Przejazdy lokalne oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne (opcjonalnie) do jednostek naukowych celem wykonania pomiarów.
 3. Zestawienie i opracowanie wyników pomiarów.
 4. Udział w opracowaniu planowanych w projekcie naukowym badań i przygotowanie publikacji naukowych.
 5. Czynny udział w prezentacji wyników prac na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Typ konkursu NCN: OPUS-ST

Termin składania ofert: 6.07.2018 do godz.14.00

Forma składania ofert:

osobiście u kierownika zadania badawczego

dr hab. prof. nadzw. Gabrieli Bugli Płoskońskiej
Zakład Mikrobiologii pokój 119
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Uniwersytet Wrocławski
ul. S. Przybyszewskiego 63/77
51-148 Wrocław

lub

w Sekretariacie IGiM pokój 201A (adres jak wyżej)

lub

poprzez przesłanie dokumentów na adres e-mail: gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat/kandydatka będzie otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 3000 PLN miesięcznie przez okres trwania umowy

Miejsce pracy: Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Planowana data rozpoczęcia pracy przez osobę wyłonioną w konkursie: 01.08.2018

Czas trwania umowy: 6 miesięcy

Dodatkowe informacje: Stypendystę wyłoni komisja konkursowa której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. odpis dyplomu poświadczający ukończenie studiów wyższych
 4. potwierdzenie statusu doktoranta
 5. spis publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych
 6. temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem
 7. potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych
 8. podpisane oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika zadania badawczego:

dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr
Zakład Mikrobiologii
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Uniwersytet Wrocławski
ul. S. Przybyszewskiego 63/77
51-148 Wrocław
tel. +48 71 37 56 323
fax. +48 71 325 6323
email:  gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl

http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl

Komisja nie odsyła złożonych dokumentów aplikacyjnych.

 Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Dodane przez: Marta Filistowicz

22 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 30 Lip 2018