Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Doktorant stypendysta (projekt Sonata Bis) do Zakładu Cytobiochemii

Kierownik projektu - dr hab. Aleksander Czogalla poszukuje doktoranta do współpracy w realizacji projektu badawczego NCN SONATA BIS pt. „Molekularne mechanizmy selektywności względem błonowych lipidów sygnałowych: kwas fosfatydowy i ceramido-1-fosforan” dotyczącego badania oddziaływań białek błonowych z lipidami sygnałowymi. Termin składania ofert upływa 30 sierpnia 2019 r.

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Poszukujemy studenta doktoranta do współpracy w realizacji projektu badawczego NCN SONATA BIS pt. „Molekularne mechanizmy selektywności względem błonowych lipidów sygnałowych: kwas fosfatydowy i ceramido-1-fosforan” dotyczącego badania oddziaływań białek błonowych z lipidami sygnałowymi, realizowanego w Zakładzie Cytobiochemii, którego kierownikiem jest dr hab. Aleksander Czogalla.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewnych
 2. Pozytywny wynik rekrutacji na studia do Szkoły Doktorskiej – Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (rekrutacja do 11.09.2019, rozmowy kwalifikacyjne 18-20.09.2019) https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-biologiczne/#zasady
 3. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 4. Umiejętności:
 • znajomość technik biologii molekularnej i biochemii białek
 • dobra wiedza z zakresu błon biologicznych oraz lipidów
 • preferowane doświadczenie w pracy z modelowymi systemami błonowymi
 • co najmniej dobra znajomość jęz. angielskiego.

Opis zadań:

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów modulacji oddziaływań peryferyjnych białek błonowych z lipidami sygnałowymi, takimi jak kwas fosfatydowy (PA) i ceramido-1-fosforan (C1P). Mnogość procesów komórkowych, w których lipidy te są zaangażowane sugeruje, że muszą istnieć mechanizmy molekularne pozwalające na precyzyjną kontrolę ich aktywności. Kluczową do rozwikłania kwestią jest określenie w jaki sposób subtelne różnice strukturalne pomiędzy PA i C1P  oraz  ich  subpopulacjami  mogą  wpływać  na  zachowanie  się  cząsteczek  lipidowych  w  błonach biologicznych, a tym samym na interakcje z białkami efektorowymi. Odzwierciedleniem tych różnic mogą być odmienne funkcje biologiczne. Poznanie wspomnianych mechanizmów jest kluczowe do zrozumienia wielu szlaków sygnałowych i dotychczas nieznanych poziomów ich regulacji. Należy się spodziewać, że wiedza ta może w przyszłości znaleźć zastosowanie przy projektowaniu nowych strategii terapeutycznych.

Do zadań doktoranta będzie należało:

 1. Konstrukcja wektorów, nadekspresja i oczyszczanie białek/domen białkowych: m.in. Spo20, cPLA2a – testy stabilności i poprawności konformacyjnej tych białek
 2. Testy wiązania białek do pęcherzyków lipidowych LUV: m.in. flotacja w gradiencie gęstości, interferometria biowarstwowa (BLI) –określenie specyficzności wiązania do błon o różnym składzie lipidowym, w różnych warunkach buforowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ1

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2019 00:00

Forma składania ofert: e-mail na adres Aleksander.czogalla@uwr.edu.pl, lub osobiście do dr hab. Aleksandra Czogalli, Wydział Biotechnologii, Uwr, Joliot-Curie 14A, Wrocław

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości: 3000 PLN/m-c, dodatkowo stypendium w ramach szkoły doktorskiej (ok. 2000 PLN/m-c)
 2. Okres: 48 miesięcy
 3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 października 2019

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
 4. informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
 5. osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych
 6. dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Nina Giemza

12 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 12 Lip 2019