Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Nauka

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Biofizyki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Zakładzie Biofizyki Wydziału Biotechnologii. Termin składania ofert upływa 23 sierpnia 2017 r.

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu Opus 11 finansowanego przez NCN pn.: ”Związek między aktywnością transporterów ABC, a reorganizacją błony komórkowej i toksycznością amfoterycyny B w komórkach ssaków”, którego kierownikiem jest dr Tomasz Trombik.

Wymagania:
1) ukończone studia magisterskie w obszarze biologii molekularnej / biologii komórki / immunologii / biochemii, preferowana specjalność: biologia komórkowa, immunologia, biochemia błon i białek błonowych,
2) zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, immunologią, drogami przekazy-wania sygnału, biologią błon komórkowych, technikami mikroskopii konfokalnej i spektroskopii fluorescencji,
3) podstawowa znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej oraz mikroskopii konfokalnej ze szczególnym uwzględnieniem techniki spektroskopowej korelacji fluorescencji (z ang. Fluorescence Correlation Spectroscopy, FCS),
4) doświadczenie w pracy eksperymentalnej, a szczególnie w badaniach z zastosowaniem hodowli komórek zwierzęcych,
5) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji naukowych,
6) dyspozycyjność do krótko- i średnioterminowych wyjazdów zagranicznych (od tygodnia do 6 miesięcy w ramach zagranicznej współpracy naukowej w realizacji projektu).
Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się jest pozytywne przejście rekrutacji na studia 3 stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie – http://www.bi-otech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia .

Opis zadań:
Udział w projekcie NCN Opus 11 pt.: ”Związek między aktywnością transporterów ABC, a reorganizacją błony komórkowej i toksycznością amfoterycyny B w komórkach ssaków”, którego kierownikiem jest dr Tomasz Trombik (Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii, UWr).

Projekt obejmuje:
– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu ustalenie roli transportera ABCA1 oraz innych transporterów ABC w reorganizacji błony cytoplazmatycznej w komórkach ssaków,
– wykazanie związku pomiędzy stopniem uporządkowania błony cytoplazmatycznej, a wrażliwością komórek na amfoterycynę B, oraz wpływem transporterów ABC na to zjawisko,
– określenie w jaki sposób transportery ABC regulują aktywność wybranych receptorów w niektórych populacjach komórek immunologicznych;
– analizę otrzymanych wyników;
– przygotowanie prezentacji konferencyjnych oraz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe finansowane w ramach projektu NCN przez 30 miesięcy, począwszy od 01.10.2017.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr Tomasz Trombik, Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Biotechnologii, Zakład Biofizyki, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław; email: tomasz.trombik@uwr.edu.pl
2. CV
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 23.08.2017 r. do godziny 15.00 elektronicznie na adres: tomasz.trombik@uwr.edu.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 25 września 2017 r. do godz. 10.00. Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się jest pozytywne przejście rekrutacji na studia 3 stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie – http://www.bi-otech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia.

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu jeżeli komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu – tomasz.trombik@uwr.edu.pl

Dodane przez: Nina Giemza

9 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 22 Sie 2017