Strona używa plików cookies więcej

29 maja 2019 roku powołano szkołę doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli zorganizowaną formę kształcenia doktorantów. Kształcenie doktorantów w poszczególnych dyscyplinach będzie odtąd odbywało się w kolegiach doktorskich tworzonych w ramach szkoły doktorskiej na wydziałach właściwych dla odpowiednich rad dyscyplin naukowych.

Programy kształcenia w szkole doktorskiej UWr skupiają się zarówno na przekazywaniu doktorantom najwyższych kwalifikacji z zakresu danej dziedziny naukowej oraz wsparciu ich w realizacji prac doktorskich, jak i na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem niezbędnym w samodzielnym kierowaniu własną karierą zawodową (m.in. budowa warsztatu badawczego i dydaktycznego, praca w zespołach interdyscyplinarnych i międzynarodowych oraz wsparcie w prowadzeniu własnych projektów badawczych). Doktoranci szkoły doktorskiej UWr kształcą się w ramach doktoratów wdrożeniowych oraz uczestniczą w realizacji projektów NCN, a także NAWA Ster. Obecnie w szkole doktorskiej UWr kształci się ponad 400 doktorantów, spośród których co dziesiąta osoba jest cudzoziemcem.

Aktualnie na UWr działa aż 16 kolegiów. W ofercie szkoły doktorskiej UWr znajduje się około dwudziestu kierunków, w tym kilka dostępnych w języku angielskim. Kształcenie we wszystkich szkołach doktorskich jest bezpłatne i trwa 4 lata. Dodatkowo każdy doktorant szkoły doktorskiej otrzymuje wsparcie finansowe w postaci stypendium.

Szkoła doktorska UWr w programie umiędzynarodowienia

Projekt Uniwersytetu Wrocławskiego „IQ Project: Internationalisation as a Quality of the New Doctoral School” zdobył II miejsce w programie STER (edycja 2020) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem programu jest podniesienie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w Polsce. Projekt UWr będzie realizowany w latach 2021-2023, a na jego realizację przeznaczone zostanie około 2 milionów złotych. W ramach programu planowane jest prowadzenie prac zmierzających do utworzenia 3 programów wspólnych studiów UWr we współpracy z uczelniami zagranicznymi, sfinansowanie stypendiów i zagranicznych wyjazdów naukowych dla najlepszych doktorantów, organizacja trzech edycji międzynarodowej szkoły letniej, przeprowadzenie warsztatów dotyczących kompetencji i umiejętności w zakresie autoprezentacji i komunikacji międzykulturowej oraz udział uczelni w największych europejskich targach edukacyjnych „Futuralia” w Portugalii. Więcej informacji na stronie international.uni.wroc.pl/nawa/ster.

Doktoranci UWr rozbijają stypendialny bank

Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego należą do najaktywniejszych we Wrocławiu. Wśród laureatów ostatniej edycji miejskiego programu stypendialnego znalazło się najwięcej doktorantów z UWr. Zdobyli oni aż 7 z 18 stypendiów przyznawanych w sześciu kategoriach. Dwóch z siedmiu laureatów to stypendyści z zagranicy, którzy wybrali Uniwersytet Wrocławski i Wrocław, by tu prowadzić swoje badania i pisać pracę doktorską. Jakby tego było mało, komisje stypendialne programów wyróżniły kolejnych 6 osób z Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej informacji uni.wroc.pl/doktoranci-uwr-rozbijaja-stypendialny-bank.

Studiuj w szkole doktorskiej UWr! Sprawdź ofertę w języku polskim oraz w języku angielskim.


W załącznikach poniżej znajdują się akty prawne regulujące działalność szkoły doktorskiej UWr.

Ocena śródokresowa

  1. ZARZĄDZENIE Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej PDF 497 KB
  2. ORDINANCE No. 62/2022 of the Rector of the University of Wrocław amending Ordinance No. 25/2021 of the Rector of the University of Wrocław of 3 March 2021 on the establishment of the schedule for the mid-term evaluation of doctoral students studying at the Doctoral School of the University of Wrocław and the introduction of model documents required in the mid-term evaluation procedure DOCX 25 KB
  3. Tekst ujednolicony-Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej DOCX 60 KB
  4. Standardised version-Ordinance No. 25/2021 of the Rector of the University of Wrocław of 3 March 2021 regarding the schedule for the mid-term evaluation of doctoral students attending the Doctoral School at the University of Wrocław, and the introduction of the model documents required in the mid-term evaluation procedure DOCX 59 KB