Strona używa plików cookies więcej

29 maja 2019 roku powołano szkołę doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli zorganizowaną formę kształcenia doktorantów. Kształcenie doktorantów w poszczególnych dyscyplinach będzie odtąd odbywało się w kolegiach doktorskich tworzonych w ramach szkoły doktorskiej na wydziałach właściwych dla odpowiednich rad dyscyplin naukowych.

Programy kształcenia w szkole doktorskiej UWr skupiają się zarówno na przekazywaniu doktorantom najwyższych kwalifikacji z zakresu danej dziedziny naukowej oraz wsparciu ich w realizacji prac doktorskich, jak i na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem niezbędnym w samodzielnym kierowaniu własną karierą zawodową (m.in. budowa warsztatu badawczego i dydaktycznego, praca w zespołach interdyscyplinarnych i międzynarodowych oraz wsparcie w prowadzeniu własnych projektów badawczych). Doktoranci szkoły doktorskiej UWr korzystają z doktoratów wdrożeniowych, projektów Preludium BIS oraz OPUS. Obecnie w szkole doktorskiej UWr kształci się ponad 300 doktorantów, spośród których co dziesiąta osoba jest cudzoziemcem.

Aktualnie na UWr działa aż 16 kolegiów. W ofercie szkoły doktorskiej UWr znajduje się około dwudziestu kierunków, w tym kilka dostępnych w języku angielskim. Kształcenie we wszystkich szkołach doktorskich jest bezpłatne i trwa 4 lata. Dodatkowo każdy doktorant szkoły doktorskiej otrzymuje wsparcie finansowe w postaci stypendium.

Szkoła doktorska UWr w programie umiędzynarodowienia

Projekt Uniwersytetu Wrocławskiego „IQ Project: Internationalisation as a Quality of the New Doctoral School” zdobył II miejsce w programie STER (edycja 2020) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem programu jest podniesienie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w Polsce. Projekt UWr będzie realizowany w latach 2021-2023, a na jego realizację przeznaczone zostanie około 2 milionów złotych. W ramach programu planowane jest prowadzenie prac zmierzających do utworzenia 3 programów wspólnych studiów UWr we współpracy z uczelniami zagranicznymi, sfinansowanie stypendiów i zagranicznych wyjazdów naukowych dla najlepszych doktorantów, organizacja trzech edycji międzynarodowej szkoły letniej, przeprowadzenie warsztatów dotyczących kompetencji i umiejętności w zakresie autoprezentacji i komunikacji międzykulturowej oraz udział uczelni w największych europejskich targach edukacyjnych „Futuralia” w Portugalii. Więcej informacji na stronie international.uni.wroc.pl/nawa/ster.

Doktoranci UWr rozbijają stypendialny bank

Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego należą do najaktywniejszych we Wrocławiu. Wśród laureatów ostatniej edycji miejskiego programu stypendialnego znalazło się najwięcej doktorantów z UWr. Zdobyli oni aż 7 z 18 stypendiów przyznawanych w sześciu kategoriach. Dwóch z siedmiu laureatów to stypendyści z zagranicy, którzy wybrali Uniwersytet Wrocławski i Wrocław, by tu prowadzić swoje badania i pisać pracę doktorską. Jakby tego było mało, komisje stypendialne programów wyróżniły kolejnych 6 osób z Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej informacji uni.wroc.pl/doktoranci-uwr-rozbijaja-stypendialny-bank.

Studiuj w szkole doktorskiej UWr! Sprawdź ofertę w języku polskim oraz w języku angielskim.


W załącznikach poniżej znajdują się akty prawne regulujące działalność szkoły doktorskiej UWr.

rekrutacja

  1. zarządzenie rektora nr 32 (2020) w sprawie limitów przyjęć w roku akademickim 2020/2021 PDF 194 KB
  2. uchwała Senatu nr 162 (2021) w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 PDF 491 KB
  3. uchwała Senatu nr 22 (2020) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 PDF 149 KB
  4. Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej RTF 68 KB
  5. Declaration of the candidate for the Doctoral School ODT 11 KB
  6. zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021 PDF 390 KB
  7. zarządzenie nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021 PDF 103 KB
  8. zarządzenie nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 PDF 55 KB
  9. lista osób przyjętych do szkoły doktorskiej PDF 1 MB