Strona używa plików cookies więcej

29 maja 2019 roku powołano szkołę doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli zorganizowaną formę kształcenia doktorantów. Kształcenie doktorantów w poszczególnych dyscyplinach będzie odtąd odbywało się w kolegiach doktorskich tworzonych w ramach szkoły doktorskiej na wydziałach właściwych dla odpowiednich rad dyscyplin naukowych.

Programy kształcenia w szkole doktorskiej UWr skupiają się zarówno na przekazywaniu doktorantom najwyższych kwalifikacji z zakresu danej dziedziny naukowej oraz wsparciu ich w realizacji prac doktorskich, jak i na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem niezbędnym w samodzielnym kierowaniu własną karierą zawodową (m.in. budowa warsztatu badawczego i dydaktycznego, praca w zespołach interdyscyplinarnych i międzynarodowych oraz wsparcie w prowadzeniu własnych projektów badawczych). Doktoranci szkoły doktorskiej UWr korzystają z doktoratów wdrożeniowych, projektów Preludium BIS oraz OPUS. Obecnie w szkole doktorskiej UWr kształci się ponad 300 doktorantów, spośród których co dziesiąta osoba jest cudzoziemcem.

Aktualnie na UWr działa aż 16 kolegiów. W ofercie szkoły doktorskiej UWr znajduje się około dwudziestu kierunków, w tym kilka dostępnych w języku angielskim. Kształcenie we wszystkich szkołach doktorskich jest bezpłatne i trwa 4 lata. Dodatkowo każdy doktorant szkoły doktorskiej otrzymuje wsparcie finansowe w postaci stypendium.

Szkoła doktorska UWr w programie umiędzynarodowienia

Projekt Uniwersytetu Wrocławskiego „IQ Project: Internationalisation as a Quality of the New Doctoral School” zdobył II miejsce w programie STER (edycja 2020) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem programu jest podniesienie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w Polsce. Projekt UWr będzie realizowany w latach 2021-2023, a na jego realizację przeznaczone zostanie około 2 milionów złotych. W ramach programu planowane jest prowadzenie prac zmierzających do utworzenia 3 programów wspólnych studiów UWr we współpracy z uczelniami zagranicznymi, sfinansowanie stypendiów i zagranicznych wyjazdów naukowych dla najlepszych doktorantów, organizacja trzech edycji międzynarodowej szkoły letniej, przeprowadzenie warsztatów dotyczących kompetencji i umiejętności w zakresie autoprezentacji i komunikacji międzykulturowej oraz udział uczelni w największych europejskich targach edukacyjnych „Futuralia” w Portugalii. Więcej informacji na stronie international.uni.wroc.pl/nawa/ster.

Doktoranci UWr rozbijają stypendialny bank

Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego należą do najaktywniejszych we Wrocławiu. Wśród laureatów ostatniej edycji miejskiego programu stypendialnego znalazło się najwięcej doktorantów z UWr. Zdobyli oni aż 7 z 18 stypendiów przyznawanych w sześciu kategoriach. Dwóch z siedmiu laureatów to stypendyści z zagranicy, którzy wybrali Uniwersytet Wrocławski i Wrocław, by tu prowadzić swoje badania i pisać pracę doktorską. Jakby tego było mało, komisje stypendialne programów wyróżniły kolejnych 6 osób z Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej informacji uni.wroc.pl/doktoranci-uwr-rozbijaja-stypendialny-bank.

Studiuj w szkole doktorskiej UWr! Sprawdź ofertę w języku polskim oraz w języku angielskim.


W załącznikach poniżej znajdują się akty prawne regulujące działalność szkoły doktorskiej UWr.

rekrutacja

  1. uchwała Senatu nr 162 (2021) w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 PDF 491 KB
  2. UCHWAŁA NR 16/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 PDF 103 KB
  3. ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2021/2022 PDF 359 KB
  4. ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne na studia oraz do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego PDF 116 KB
  5. ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2021/2022 PDF 39 KB
  6. ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022 PDF 203 KB
  7. Oświadczenie kandydata PL DOCX 18 KB
  8. Oświadczenie kandydata ANG DOCX 19 KB
  9. Lista przyjętych do szkoły doktorskiej UWr 2021/2022 PDF 2 MB