Strona używa plików cookies więcej

ZASADY KWATEROWANIA ORAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE DOMÓW STUDENCKICH „KREDKA” I „OŁÓWEK” PODCZAS STANU EPIDEMII COVID-19:

W związku z sytuacją epidemiczną zakwaterowanie w domach studenckich odbywać się będzie z zachowaniem stosownych procedur bezpieczeństwa oraz zminimalizowaniem kontaktów bezpośrednich.

KWATEROWANIE

 • TERMIN KWATEROWANIA:

W przypadku braku możliwości przyjazdu w wyznaczonych godzinach, zainteresowani zobowiązani są do kontaktu e-mailowego (olowek@uwr.edu.pl, +48713283159) bądź telefonicznego z DS „Ołówek” / „Kredka” w celu ustalenia warunków wejścia na teren obiektu.

OSOBY, KTÓRE NIE ZASTOSUJĄ SIĘ DO POWYŻSZYCH USTALEŃ NIE BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ NA TEREN BUDYNKU!

 • ORGANIZACJA KWATEROWANIA:

W celu usprawnienia procedury meldowania należy zapoznać się z poniższymi wytycznymi:

– Na teren obiektu wpuszczane będą tylko osoby, które uzyskały miejsce w danym domu studenckim Ołówek/Kredka, czyli ich nazwisko znajduje się na jednej z list opublikowanych na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego lub uzyskały zgodę Działu Spraw Studenckich w innej formie.

–  Do budynku jednorazowo wpuszczana będzie ograniczona liczba osób.

– Na terenie akademika obowiązują środki ochrony osobistej (maseczka), konieczność dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu (wszystkie osoby zobowiązane są do postępowania zgodnie z ustalonymi instrukcjami i poleceniami pracowników akademika).

Przy zakwaterowaniu każda osoba  powinna posiadać:

1.wypełnione druki dokumentów (zgodnie z podanymi na tej stronie internetowej wzorami )

– zgłoszenie pobytu czasowego (meldunek),

– obowiązek informacyjny do zakwaterowania w domu studenckim (RODO)

– ankietę / deklarację dotyczącą COVID-19,

-załącznik nr 5 do zarz.130/2021- Oświadczenie mieszkańca domu studenckiego UWr,

– pełnomocnictwo ds meldunkowych i RODO

2. kserokopie dokumentu tożsamości uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

– obywatele państw Unii Europejskiej: dwustronną kopię dowodu osobistego,
w przypadku paszportu – strona ze zdjęciem;

–  obywatele państw spoza Unii Europejskiej:  kopię paszportu – strona ze zdjęciem +  strona z VISĄ lub dwustronną kopię karty pobytu.

3. wydruk potwierdzenia przelewu wymaganych opłat

4.maseczkę, jednorazowe rękawiczki, długopis.

INFORMACJE:

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na terenie domów studenckich obowiązują następujące procedury:

 1. Zakaz wejścia dla osób z zewnątrz (odwiedziny, goście, dostawcy itp.).
 2. Zabrania się wejścia do domu studenckiego bez maseczki ochronnej .
 3. W przestrzeniach ogólnodostępnych domu studenckiego należy zachować bezpieczny odstęp pomiędzy osobami min. 1,5 m.
 4. Obowiązuje zakaz urządzania imprez oraz gromadzenia się zarówno w modułach, jaki przestrzeniach ogólnodostępnych.
 5. Zaleca się przy każdorazowym wejściu do domu studenckiego i wind zdezynfekowanie rąk.
 6. W windzie jednorazowo może przebywać tylko 1 osoba.
 7. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,5 C zaleca się kontakt z administracją domu studenckiego lub pracownikiem portierni. Rekomenduje się zgłoszenie do lekarza w celu weryfikacji objawów i uzyskania dalszych zaleceń dotyczących stanu zdrowia.
 8. Zaleca się natychmiastowe poinformowanie administracji domu studenckiego lub pracownika portierni w sytuacji zaobserwowania jednego z objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka. Rekomenduje się zgłoszenie do lekarza w celu weryfikacji objawów i uzyskania dalszych zaleceń dotyczących stanu zdrowia.
 9. Zaleca się poinformowanie administracji domu studenckiego lub pracownika portierni jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub będącą na kwarantannie z powodu kontaktu z chorym na Covid-19.
 10. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 mieszkaniec niezwłocznie powinien poinformować o tym fakcie  administrację domu studenckiego (tel. +48713283159/ e-mail: olowek@uwr.edu.pl) oraz dział BHP  (tel. +48713752489,+48713752922, e-mail:covid19@uwr.edu.pl) oraz powstrzymać się od przemieszczania po częściach wspólnych
  i kontaktów z innymi osobami.

Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku, wejście do niego oraz nieodpowiedzialne zachowanie zarówno na terenie akademika jak i poza nim, naraża innych użytkowników budynku na utratę zdrowia i życia.

UWAGA: Nieprzestrzeganie ww. zaleceń prowadzić może do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.