Strona używa plików cookies więcej

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr

Biogram

Patrycja Matusz

Przez większość mojego życia jestem związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Znam go zarówno z perspektywy studenta – tu studiowałam i ukończyłam niderlandystykę i germanistykę w latach 1996 – 2000.  Całe moje życie zawodowe związane było właśnie z tą uczelnią. W swoich pracach naukowych, dzięki którym uzyskałam tytuł doktora, a następnie habilitację i stanowisko profesora uczelni zajmowałam się głównie kwestiami migracji międzynarodowej, zarządzania migracjami, a nade wszystko integracją imigrantów i edukacją międzykulturową. Te zagadnienia leżą głęboko w sferze moich zainteresowań i dzięki nim doskonale rozumiem rolę dialogu, wzajemnego zrozumienia i szacunku w relacjach międzyludzkich.

Współpracuję z Radą Europy, Komisją Europejską, samorządem terytorialnym oraz samorządem lokalnym.

Udział w stażach i stypendiach zagranicznych w wielu europejskich uniwersytetach pozwoliły mi poznać nie tylko kulturę, ale i funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego modelu szkolnictwa wyższego.

Swoją działalność na uczelni rozszerzałam od lat na kwestie związane z rozwojem i zarządzaniem  różnymi aspektami funkcjonowania Uniwersytetu. Kierowałam projektami badawczymi, w latach 2016 – 2020 pełniłam funkcję prodziekana ds. studenckich i rozwoju WNS UWr, zaś od roku 2020 jestem prorektorką ds. projektów i relacji międzynarodowych. Podczas wykonywania tej funkcji zainicjowałam i zrealizowałam wiele działań w kierunku uczynienia naszego Uniwersytetu uczelnią nowoczesną, obecną i rozpoznawalną na arenie polskiej i międzynarodowej.

Kadencję 2020-2024 Uniwersytet Wrocławski rozpoczął jako Uczelnia Badawcza. Jednak jako jedyni w gronie 10 uczelni badawczych, nie byliśmy członkiem sieci Uniwersytetów Europejskich.

W poprzedniej kadencji UWr dwukrotnie składał aplikację w konkursie o finansowanie w tej sieci przez Komisję Europejską z programów Erasmus+ i Horyzont Europa, jednak nie udało się uzyskać finansowania tej inicjatywy.

Od tego roku, dzięki podjętym przeze mnie działaniom, jesteśmy członkiem sojuszu ArQus, w skład, którego wchodzą uniwersytety w Granadzie, Grazu, Lipsku, Lyonie, Minho, Padwie, Wilnie i we Wrocławiu. To silne uniwersytety, które otrzymały w konkursie KE najwyższe oceny. W lipcu i sierpniu czekają nas negocjacje w sprawie nowego budżetu na kolejne 4 lata działalności. W złożonej do KE aplikacji, którą współtworzyłam, określiliśmy priorytety naszych działań. Dotyczą one wzmacniania mobilności wszystkich członków naszych instytucji, tworzenia nowych programów nauczania, blended mobility, microcredentials. Ale ArQus to nie tylko nowe formy dydaktyczne, ale również digitalizacja, otwarcie na otoczenie, wspieranie wielojęzyczności studentów, oferta dla szkół doktorskich, fundusz mobilności, talentów i rozwoju. Obszary tematyczne to: Transformacja Cyfrowa, Zmiany Klimatu oraz Europejskie Dziedzictwo i Tożsamość. We wszystkich tych obszarach mamy wybitnych specjalistów! Wierzę, że to nowa szansa dla naszego uniwersytetu.

Doprowadziłam do podpisania listu intencyjnego o współpracy z Politechniką Wrocławską, która ma swoją siec UNITE! Aby razem działać na rzecz umiędzynarodowienia. Ponadto wzmocniliśmy współpracę z partnerami sieci InclusU. Konsorcjum InclusU złożyło w ostatnim roku 3 projekty, które zostały zaakceptowane i otrzymały dofinansowanie. Projekt Lifelong Language Learning, otrzymał finansowanie z Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego projekt będzie koordynowany przez Instytut Filologii Romańskiej (dr Monikę Grabowska i dr Aleksandra Wiatera). Drugi projekt złożony do konkursu Europejskie Sieci Uniwersytetów (EUN) dotyczy Challenge based- learningu. Trzeci projekt również w ramach Programu Erasmus+ Active Ageing. Academic Certificate będzie koordynowany przez Biuro odpowiedzialności społecznej i Instytut Pedagogiki.

Kontakty z naszymi partnerami z InclusU oraz pracę nad projektami koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Dzięki kontaktom z instytucjami naukowo – badawczymi Saksonii UWr został współorganizatorem trójnarodowego hackathonu kulturowego Coding da Vinci, w ramach którego zostały zaprezentowane zasoby cyfrowe naszych muzeów.

Jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, tak utrudnioną przez pandemię, zachowaliśmy mobilność studentów oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych. UWr podpisało nową umowę Erasums+, BWM przygotowało wnioski do NAWY z programów STER, Welcome to Poland, wspieraliśmy wnioski programów Bekkera i Ulama oraz granty interwencyjne. Ostatnio dostaliśmy grant na naukę języka polskiego dla Ukraińców, co było odpowiedzią na napływ uchodźców do Polski.

Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych, pod moim kierunkiem, włożyło dużo wysiłku w zwiększenie liczby pozyskanych grantów krajowych i międzynarodowych. Moim celem było i jest wykorzystanie wiedzy pracowników Biura i naszych ekspertów oceniających wnioski w NCN, NAWA, NCBiR, Komisji Europejskiej do przygotowania szkoleń dla osób aplikujących. Zorganizowaliśmy 12 szkoleń z programów Preludium, Sonata, Opus, H2020, ERC.

Stworzyliśmy nową stronę Biura, na  której umieszczamy dla Państwa materiały szkoleniowe oraz wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji grantów.

Liczba składanych aplikacji stale wzrasta, a w ostatnim miesiącu naukowcy z UWr otrzymali 31 grantów z NCN na łączną kwotę ponad 32 milionów złotych!

W imieniu uczelni nawiązałam współpracę z PCSS w Poznaniu, co skutkuje złożeniem wspólnej aplikacji do konkursu NCBR Gospostrateg. Na potrzeby tego konkursu nawiązujemy bliższą współpracę z Urzędem Miasta Wrocławia.

Razem z Biurem Odpowiedzialności społecznej aplikowaliśmy o granty MEiN, dotyczący odpowiedzialności społecznej, realizując projekt Uniwersytet pod Chmurką.

Przez ostatnie 2 lata codziennej pracy, miałam okazję poznać, rozmawiać, czasami spierać się z osobami tworzącymi naszą uczelnię. To wyjątkowi ludzie, dla których uniwersytet jest ważnym miejscem. Za możliwość pracy razem, za otwarcie na nowe pomysły, chciałam bardzo podziękować wszystkim naukowcom i pracownikom administracji. Gratuluję kierownikom projektów! Warto doceniać pracę innych!

Jak widać z powyższego opisu moich działań, jestem osobą silnie zaangażowaną w życie naszej uczelni i zawsze dążę do jej rozwoju. Potrafię współpracować z ludźmi i instytucjami, niezależnie od dzielących nas różnic. Mam doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność. W kierowaniu wyznaję zasadę delegowania zadań odpowiedzialnym osobom w duchu zaufania i szacunku do ich wiedzy i doświadczenia.

Patrycja Matusz

Program

Uniwersytet Wrocławski
tworzą pracownicy naukowi, pracownicy administracyjni oraz studenci i doktoranci.
Chcę być rektorką ich wszystkich!

Mój program 

 1. Kontynuacja mojej dotychczasowej polityki dialogu z wszystkimi grupami naszej wspólnoty, otwartość na zgłaszane problemy, jak również inicjatywy dążące do udoskonalania działalności Uniwersytety Wrocławskiego.
 2. Wygaszenie bieżących konfliktów poprzez dialog ze związkami zawodowymi w celu zakończenia sporu zbiorowego i przyjęcia regulaminu wynagrodzeń oraz rozwiązanie kwestii awansu zawodowego – uproszczenie procedury.
 3. Uzdrowienie relacji z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Zakończenie komunikacji z MEiN poprzez media na rzecz nawiązania i utrzymywania bezpośrednich kontaktów, nawet mimo różnic. Realizuję już działania w tym kierunku, w ostatnim czasie, podczas wizyty w Warszawie, uzyskałam zapewnienie, że ministerstwo będzie wspierało sojusze Uniwersytetów Europejskich (wkłady własne, dodatkowe koszty), ponadto przedstawiciele ministerstwa zapewnili o wizycie we Wrocławiu w sprawie rozmowy o dofinasowaniu remontu Centrum Aktywności Studneckiej i Doktoranckiej.
 4. Tworzenie interdyscyplinarnych grup aplikujących o granty lub tworzących nowe programy nauczania. Pozyskam na to środki z ministerstwa i funduszy zewnętrznych.
 5. Kontynuacja budowania współpracy z otoczeniem zewnętrznym: lokalnym, krajowym, międzynarodowym (nowa perspektywa środków europejskich na projekty badawcze, badawczo-rozwojowych, eksperckie, inwestycyjne). Musimy prowadzić intensywny dialog z instytucjami publicznymi zarządzającymi funduszami, w której to dziedzinie mam ogromne doświadczenie. Chciałabym na posiedzenia kolegium rektorsko-dziekańskiego zapraszać naszych ekspertów zasiadających w różnych instytucjach (NCBiR, KEN), aby komunikować nasze cele i zbierać informacje o nowych możliwościach dla UWr.
 6. Praca nad zwiększeniem wynagrodzeń w sposób systemowy. Bez wsparcia ministerstwa, nieodpowiedzialnym jest twierdzenie, że dysponujemy środkami na podwyżki. Możemy rozmawiać o jednorazowych wypłatach. Deklaruję szukanie rozsądnych oszczędności oraz rozmowy z ministerstwem o środkach na podwyżki.
 7. Kontynuacja działań związanych z umiędzynarodowieniem (granty badawcze, maksymalne wykorzystanie możliwości sieci Uczelni Europejskich). Podpisałam list intencyjny z Politechniką Wrocławską, aby razem wykorzystać możliwości EUN. W tym celu będę również zabiegała o dodatkowe finansowanie z Ministerstwa. Musimy efektywnie współpracować z innymi uczelniami w ramach KRUWIO, inicjować i być liderem wspólnych działań. Przyniesie to wspaniałe możliwości rozwoju zarówno badawczego jak i dydaktycznego UWr.
 8. Odnowa życia studenckiego – zdobycie środków na prawdziwe otwarcie CASID z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb społeczności studenckiej, stała współpraca rektora z organizacjami studenckimi, a w ramach podpisanej przez mnie umowy z Concordia Design- wzmacnianie przedsiębiorczości studenckiej, wsparcie w tworzeniu start-upów, zawarcie umów na staże studenckie z firmami takimi jak: 3M, Amrest, Nokia, HP, Google, itp.
 9. Znowelizowanie ścieżki awansu dydaktycznego (adiunkt dydaktyczny i profesor dydaktyczny). Wzmocnienie rangi dydaktyki, która na naszej uczelni też jest bardzo ważna. Do tego celu powołam zespół ds. nowych metod dydaktycznych i tutoringu, który będzie również pracował nad głównymi zadaniami ArQusa.
 10. Wzmocnienie rad dyscyplin poprzez wsparcie stałej współpracy szefów rad dyscyplin z prorektorem ds. nauki. Wspólna analiza wyników ewaluacji i określenie celów polityki naukowej, z uwzględnieniem zróżnicowania dyscyplin.
 11. Wykorzystanie możliwości finasowania z MEiN i projektów międzynarodowych na utrzymanie i rozwój mniej popularnych kierunków – jesteśmy uczelnią badawczą!
 12. Zwiększenie dostępności IDUB tak, by jak największa liczba chętnych pracowników mogła skorzystać z jego możliwości.
 13. Zakończenie wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, konsolidacja systemów informatycznych. Usprawnienie przepływu dokumentów i informacji poprzez wdrożenie analizy systemowej potrzeb.
 14. Uproszczenie procedur administracyjnych, m.in. poprzez zapewnienie pracownikom dostępu do ich zintegrowanych danych (odejście od ręcznego przepisywania i wielokrotnego powtarzania danych, które są już w systemie).
 15. Rozszerzenie działania kolegium rektorskiego o dyrektorów i kierowników kluczowych działów administracji, wypracowywanie wspólnych rozwiązań, a nie informowanie o podjętych decyzjach, jest w mojej opinii kluczem do współpracy i w ten sposób zawsze pracuję z ludźmi.

Jesteśmy uczelnią badawczą, europejską, musimy być uczelnią życzliwą, miejscem, w którym chce się pracować.

[Program kandydatki znajduje się także w załączniku.]