Strona używa plików cookies więcej

Opis wpływu działalności naukowej

Na Uniwersytecie Wrocławskim trwa proces przygotowywania wymaganych opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w ramach przygotowań do ewaluacji. W związku z rozpoczęciem procesu tłumaczenia opisów wpływu przez biura zewnętrzne oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem umieszczania opisów w systemie POLon, prosimy o przygotowywanie i przesyłanie opisów do tłumaczenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu i zgodnie z formularzem dostępnym w POLon.

Kwestie te regulują ponadto umowy zawarte z biurami tłumaczeń.

  1. Każdy opis wpływu społecznego sporządza się w dwóch językach: polskim i angielskim i zawiera:

a. tytuł opisu wpływu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej, tj. dla opisu w języku polskim i opisu w języku angielskim),

b. streszczenie opisu wpływu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej, tj. dla opisu w języku polskim i opisu w języku angielskim),

c. wskazanie roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja jakości działalności naukowej, której dotyczy opis wpływu,

d. dyscyplinę, której dotyczy opis wpływu,

e. informację czy opis wpływu został zgłoszony jako wymagany lub dodatkowy,

f. informację o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu (dla opisu w języku polskim i opisu w języku angielskim)

  • charakterystykę głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
  • charakterystykę roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
  • opis bibliograficzny i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych (maksymalnie 500 znaków na każdy opis bibliograficzny i 500 znaków na streszczenia ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej),

g. charakterystykę wpływu działalności naukowej (maksymalnie 5000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

h. szczegółową charakterystykę nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej (maksymalnie 500 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej),

i. informację czy wpływ powstał w wyniku interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych, oraz charakterystyki znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla powstania tego wpływu (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej).

Podstawy prawne:

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewaluacji (§ 23 ust. 1) ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, zwanych dalej „opisami wpływu”, sporządzonych na podstawie dowodów tego wpływu mających w szczególności formę raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.

Ewaluowany podmiot przedstawia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej:

a. 2 opisy wpływu – jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest nie większa niż 100,00;

b. 3 opisy wpływu – jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 100,01 do 200,00;

c. 4 opisy wpływu – jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 200,01 do 300,00;

d. 5 opisów wpływu – jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest większa niż 300,00.

PODRĘCZNIK MINISTERIALNY