Strona używa plików cookies więcej

[16.09.2021] Komunikat dot. przygotowań do ewaluacji dyscyplin naukowych

Szanowni Państwo Dziekani, Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

wkraczamy w ostatni, decydujący etap przygotowań do ewaluacji dyscyplin naukowych. Przesyłam Państwu harmonogram zadań i prac związanych z wprowadzaniem do systemów informatycznych opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej):

Etap nr 1.

Wprowadzanie danych do systemu POL-on i Studnia w zakresie III kryterium wymaga posiadania odpowiednich uprawnień logowania poprzez Moduł Centralnego Logowania (MCL).

Wobec powyższego proszę każdą osobę, która przewodniczy Radzie Dyscypliny, o uzyskanie udziału o nazwie INST_DZIALANOSC_NAUKOWA. Udział ten zapewni Państwu możliwość wprowadzenia i edycji danych w docelowym systemie sprawozdawczym. Nie jest przewidziane udzielenie dostępu do POL-on w tym zakresie innym osobom w dyscyplinie.

Wnioski o nadanie uprawnień w POL-on składane są na druku wg Załącznika 2 z zarządzenia Rektora nr 116/2019. Konieczne jest także, o ile nie uzyskali Państwo dotychczas, posiadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych z użyciem systemu POL-on. Podpisane i zaakceptowane przez przełożonych wnioski (wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych) należy kierować do p. Agaty Walczak-Kaszuby z Biura Rektora (agata.walczak-kaszuba@uwr.edu.pl).

Dostęp należy uzyskać do 15.10.2021 r.

Etap nr 2.

Do systemu POL-on wprowadzane są opisy w języku polskim oraz angielskim. Istnieje możliwość przetłumaczenia przygotowanych w Państwa dyscyplinach opisów wpływu na język angielski przez biura tłumaczeń. Koszt ten zostanie sfinansowany z budżetu centralnego uczelni. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, należy przekazać gotowe opisy wpływu do tłumaczenia najpóźniej do 22.10.2021 r.

Materiał do tłumaczenia powinien zostać umieszczony na dysku w chmurze, w odpowiednim katalogu dyscypliny. Link do katalogów zostanie Państwu przesłany osobnym e-mailem. Proszę nie wysyłać opisów do tłumaczenia drogą mailową. Zwracam także uwagę, że tłumaczeniu nie podlegają załączniki, które dokumentują wpływ.

W celu usprawnienia procesu tłumaczeń proszę o wskazanie jednej osoby z Państwa dyscypliny, która zostanie wyznaczona do kontaktów z biurem tłumaczeń. Dane tej osoby (imię, nazwisko, stopień naukowy, email, telefon komórkowy) proszę przesłać do 22.10.2021 r do kierownik Sekcji Zarządzania i Monitoringu Badań dr Adrianny Michalewskiej (adrianna.michalewska@uwr.edu.pl).

Etap nr 3.

Zaplanowano, że zwrot tłumaczeń nastąpi do 19.11.2021 r. W kolejnym kroku konieczna będzie Państwa akceptacja tłumaczeń lub zlecenie poprawek. W przypadku zlecenia poprawek, biura tłumaczeń będą miały 7 dni na wykonanie tej czynności. Proces formalnego odbioru końcowego tłumaczeń powinien zakończyć się najpóźniej do 3.12.2021 r.

Etap nr 4.

Wprowadzenie ostatecznej wersji polsko- i anglojęzycznej opisów wpływu do POL-on dla wszystkich dyscyplin w UWr. powinno zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2021 r. Proszę o dotrzymanie terminu i przesłanie przez wszystkich przewodniczących Rad Dyscyplin informacji o zakończeniu prac związanych z wprowadzaniem opisów wpływu z potwierdzeniem, że opisy wpływu zostały zaakceptowane i należycie wprowadzone do systemów informatycznych. Korespondencję w tej sprawie należy przesłać na adres prorektor.nauka@uwr.edu.pl.

W przypadku ewentualnych pytań związanych z pracami nad III kryterium ewaluacji, proszę o dalszy kontakt z drem hab. prof. u. Michał Jacuńskim (michal.jacunski@uwr.edu.pl).

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Prorektor ds. badań naukowych