Strona używa plików cookies więcej

Stan przygotowań do ewaluacji 02.12.21

Informacja o przygotowaniach do ewaluacji za lata 2017-2021 na Uniwersytecie Wrocławskim 2 grudnia 2021 r.

KRYTERIUM I (Publikacje: Huesca -> PBN  -> SEDN)

Huesca -> PBN. Niemal wszystkie publikacje zostały wprowadzone do systemu PBN i są widoczne wraz z punktacją w systemie SEDN. Należy jednak sprawdzić kompletność publikacji z 2021 roku oraz poprosić pracowników o zgłoszenie publikacji, które ukazały się w ostatnich tygodniach. Większość dyscyplin zgłosiła w 2021r. znacznie mniej prac niż w poprzednich latach.

SEDN. W systemie SEDN można się zapoznać, ze wstępnym wynikiem obliczonym przez system. Punktacja czasopism i monografii w SEDN nie uwzględnia jednak ostatnich zmian wynikających z opublikowania nowej listy czasopism i konferencji (1.12.2021) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19.10.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej w kwestii punktacji dla monografii i redakcji monografii wydawnictw I poziomu oraz artykułów recenzyjnych z lat 2017-2018.  Zmiany w punktacji czasopism w niektórych dyscyplinach są bardzo duże i w praktyce uniemożliwiają w tej chwili ustalenie prawidłowego wyniku dyscypliny.

Termin aktualizacji punktacji w bazie SEDN nie jest znany (może mieć miejsce jeszcze w tym tygodniu).  Z uwagi jednak na zbliżający się termin zakończenia wprowadzania danych prezentujemy poniżej sposób pracy w bazie SEDN mający na celu zapoznanie się z wynikami dyscypliny.

W celu ustalenia aktualnego wyniku należy zapoznać się z parametrami dyscypliny w zakładce Podmiot w ewaluacji / Karta oceny

Następnie należy wybrać zakładkę Ewaluacja / Zestawienie osiągnięć Kryterium I

(Uwaga: Liczba wskazywana przez SEDN jako ‘Liczba 3N dyscypliny’ w rzeczywistości jest liczbą 3N-3N0, a więc maksymalną liczbą slotów jakie dyscyplina może wypełnić). Ostateczny wynik będzie obliczony wg wzoru: Suma pkt/ Liczba N.

Suma punktów została obliczona według specjalnego algorytmu, który stara się zoptymalizować wypełnienie slotów, przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnej liczby slotów przypadających na każdego z pracowników. SEDN nie gwarantuje, że jest to wynik najlepszy, należy jednak przypuszczać,  że będzie on bliski optymalnemu.

Po uaktualnieniu przez SEDN punktacji warto samodzielnie skontrolować dobór publikacji pozwalający na otrzymanie optymalnego wyniku. W SEDN można wygenerować plik w formacie csv (obsługiwanym przez excel) zawierający kompletne dane o publikacjach, który może być pomocny w analizie. W systemie można przejrzeć, które z prac zostały uwzględnione przez system, a które odrzucone. System umożliwia np. wybór prac odrzuconych/częściowo odrzuconych i posortować je np. względem punktacji. Warto przejrzeć, czy prace zostały wybrane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Może się zdarzyć, że nieco inny wybór prac pozwoli uzyskać minimalnie lepszy wynik (w przypadku stwierdzenia istotnej poprawy wyniku prosimy o kontakt z zespołem). Jeżeli potrafimy lepiej dobrać prace system umożliwia usuwanie i dodawanie publikacji. Nowy wynik pojawi się w prawej kolumnie w polu ‘Punktacja po korekcie’. Aktualnie SEDN jest w wersji demo i można wykonywać tego typu operacje bez żadnych konsekwencji. Każdego dnia następuje aktualizacja danych i usunięcie wprowadzonych zmian.

10 lutego system pokaże proponowany wynik i będziemy mieć możliwość, aby ewentualnie poprawić wynik. Prosimy jednak aby nie dokonywać wówczas zmian bez uzgodnienia z Zespołem ds. ewaluacji. Ostateczny wynik zostanie zatwierdzony przez Przewodniczącego RDN, a następnie przez Rektora.

Optymalizacja. Dyscypliny, w których powstaje wiele prac współautorskich mają możliwość odpowiedniego doboru wskazywanych oświadczeń. Czynność ta może podnieść ostateczny wynik.

Przypomnijmy o  art 265, ust. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który mówi: „Osoba, której osiągnięcia  są wykazywane na potrzeby ewaluacji, składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych  dyscyplin”.

Zgodnie z wykładnią językową, wyraz „upoważniać” oznacza „dawać komuś prawo lub pełnomocnictwo do czegoś” (por.  https://wsjp.pl/haslo/do_druku/32273/upowazniac ). Wskazany przepis  nie zobowiązuje Uniwersytetu Wrocławskiego do wykazywania w procesie ewaluacji osiągnięć wskazanych przez pracownika lub doktoranta  w przedmiotowym oświadczeniu, ale jedynie stwarza Uczelni możliwość ich przedstawienia.

Uniwersytet, jako podmiot podlegający ewaluacji, samodzielnie dysponuje prawem selekcjonowania osiągnięć wykazywanych w rzeczonym procesie i nie może być związany w tym zakresie wolą  jakiegokolwiek innego podmiotu. O ile zatem Uczelnia ma obowiązek podawania pełnych danych bibliograficznych danej publikacji do państwowych  systemów informatycznych (POL-on, PBN itd.), o tyle nie jest ona zobligowana do wskazywania każdej publikacji danego pracownika lub doktoranta  jako ewaluowanego osiągnięcia naukowego.

Decyzja o tym, które z osiągnięć należy wskazać do procesu ewaluacji, leży w gestii Przewodniczącego Rady Dyscypliny, a jej podstawą powinna być zawsze analiza skutku wyniku dla ewaluacji.

 

Repozytorium oświadczeń. Należy sprawdzić kompletność oświadczeń nr 3 umieszczonych w repozytorium.

KRYTERIUM II  – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych POLON. Do systemu POLON zostały wprowadzone projekty naukowe. Większość z nich jest już widoczna w SEDN. Moduł ten jest wciąż jednak w budowie. Należy wprowadzić również wszystkie projekty, które zostały przyznane UWr. w listopadzie oraz grudniu (m.in. granty OPUS i Preludium przyznane przez NCN). W przypadku tych projektów należy podać datę decyzji. Dane dotyczące komercjalizacji oraz przychodów z usług badawczych zostały przekazane do Działu Księgowości Głównej, który wprowadzi je do POLON.

KRYTERIUM III – wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Informacje bieżące:

  1. Wszyscy Przewodniczący Rad Dyscyplin uzyskali dostęp do systemu POLON;
  2. Wprowadzono dotychczas 7 opisów wpływu do POLON w wersji roboczej. Stan na 1.12;
  3. W dn. 3.12, zgodnie z harmonogramem, powinien zakończyć się proces odbioru końcowego wszystkich tłumaczeń.

Wskazówki dla PRD/osób wprowadzających dane do POLON w świetle ostatnich informacji oraz interpretacji MEiN:

1) W części formularza opisu wpływu, która nazywa się „Charakterystyka roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej”, należy zawrzeć informacje o zatrudnieniu pracowników, dotyczące okresu, w którym była przez nich prowadzona działalność naukowa będąca przedmiotem opisu.

2) W części formularza opisu wpływu dotyczącej dowodów wpływu należy dla każdego dowodu wpływu, podłączanego do każdego z opisów wpływu, w polu zawierającym opis dowodu, zarówno w wersji polskiej, jak i w angielskiej, wprowadzić informację na temat daty jego publikacji w ostatecznej formie. Przy czym data ta powinna zawierać się w latach 2017–2021. Może to być data precyzyjna (dzień, miesiąc, rok) lub data zakresowa w przedziale, gdyby dowód miał charakter zagregowany (np. kilkadziesiąt orzeczeń sądu, wiele publikacji medialnych na ten sam temat itp).

3) Zaakceptowane w dyscyplinach i przetłumaczone na język angielski opisy wpływu oraz zgromadzone dowody powinny zostać wprowadzone do POLONu i do STUDNI i zapisane jako wersja robocza. Następnie prosimy o sprawdzenie, czy wersja robocza nie zawiera błędów, które wykazane zostaną w oknie alertowym. Wprowadzenie dowodów wpływu powinno zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10.12.2021. Po tym terminie Zespół ds. Ewaluacji dokona przeglądu wprowadzonych danych dla wszystkich dyscyplin. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe – lub konieczne – będzie skorygowanie zawartości wprowadzonych opisów. Zakończenie prac nad ewaluacją, przekazanie danych i zamknięcie systemów raportujących nastąpi 15.01.2022.